Wilt u een strokenbord laten plaatsen langs de provinciale weg voor verwijzing naar een toeristisch of recreatief object? Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.

Omschrijving

Strokenborden verwijzen naar toeristische, recreatieve voorzieningen. Er is onderscheid tussen voorzieningen t.b.v. de weggebruiker als passant. Denk hierbij aan een restaurant, camping, hotel of tankstation. Daarnaast is verwijzing mogelijk naar andere toeristische of recreatieve bestemmingen.

Kosten

Aan het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen kosten verbonden zijn. Deze leges stelt de provincie jaarlijks op.

Voorwaarden

  • Eén of meerdere verwijzingen voor strokenborden vallen binnen het ‘beperkingengebied provinciale wegen’, als bedoeld in de Omgevingsverordening Fryslân;
  • Er zijn geen nadelige gevolgen voor de staat, de verkeersveiligheid en de doelmatige werking van de weg;
  • Uw activiteit heeft geen nadelige gevolgen voor de binnen het beperkingengebied gelegen landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten of aardkundige, archeologische en ecologische waarden;
  • Het aantal toelaatbare verwijzingen op de locaties wordt niet overschreden (de weggebruiker kan beperkt informatie tot zich nemen. Daarom is het aantal strokenborden gelimiteerd);
  • Bij aanvragen die gericht zijn op de weggebruiker als passant, wordt voldaan aan de maximum afstand van het object tot de weg;
  • U kunt aantonen dat de gemeente een vergunning zal verlenen voor noodzakelijke doorverwijzingen over gemeentelijke wegen.

Aanpak

Zo vraagt u om toestemming voor een strokenbord:

  • U neemt contact op met REVIS bewegwijzering
  • Het bedrijf Revis neemt aanvragen voor strokenborden in behandeling en maakt hiervoor een bebordingsplan. Via Revis wordt de aanvraag ingediend bij de provincie.

Termijn

De provincie Fryslân  beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Contact opnemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Revis Bewegwijzering (revis-bewegwijzering.nl)