Subsidieregeling Natuurvriendelijk isoleren Fryslân

Friese gemeenten kunnen vanaf 5 april 2024 subsidie aanvragen voor een soortenmanagementplan (SMP) en/of het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen voor beschermde gebouwbewonende diersoorten zoals vleermuizen en huiszwaluwen. 

 • De subsidie voor een SMP kan van 4 april 2024 tot 30 juni 2025 worden aangevraagd. 
 • De subsidie voor alternatieve verblijfplaatsen kan van 5 april 2024 tot 30 juni 2027 worden aangevraagd.

Voor beide activiteiten geldt dat de financiële middelen uiterlijk 31 december 2027 besteed moeten zijn.

Informatie over de subsidieregeling

De provincie Fryslân heeft geld van het Rijk ontvangen via de SPUK Versnelling natuurinclusief isoleren. Dit is bedoeld om gemeenten financieel te ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van SMP’s en het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen. Via deze subsidieregeling stellen wij de middelen beschikbaar aan de Friese gemeenten. 

Belangrijk om te weten:

 • Het SMP moet het gehele stedelijk gebied van de gemeente omvatten;
 • De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor activiteiten die op of na 1 januari 2021 zijn gestart;
 • We verwachten van u dat u de Handreiking SMP gebruikt. Deze hoort bij het Friese beleidskader Natuurvriendelijk isoleren onder het preSMP;
 • Het aantal benodigde alternatieve verblijfplaatsen kunt u bepalen op basis van het bovengenoemde beleidskader en/of op basis van de landelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren, wanneer deze van kracht wordt;
 • Ecologische onderzoeksgegevens moet u invoeren in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
 • We verstrekken geen subsidie voor interne loonkosten, legeskosten en onvoorziene omstandigheden.

Subsidieregeling 

Natuurvriendelijk isoleren met een SMP

De provincie Fryslân maakt gebruik van een methode die het mogelijk maakt woningen op een natuurvriendelijke manier te isoleren. Dat kan met behulp van een soortenmanagementplan (SMP). Daarmee kunnen de Friese gemeenten voor hun hele gemeente een omgevingsvergunning krijgen voor de flora- en fauna-activiteit. Woningeigenaren kunnen daar gebruik van maken als ze hun woning willen isoleren. Ze hoeven dan niet zelf een onderzoek uit te laten voeren om te kijken of er beschermde soorten in hun woning verblijven. Meer informatie over natuurvriendelijk isoleren, hoe het soortenmanagementplan precies werkt en de beleidskader die daarbij horen, zijn te vinden op de pagina Natuurvriendelijk isoleren.

Subsidiebedrag

Subsidie voor SMP’s

Voor de kosten die samenhangen met een SMP is in totaal €1.556.107,- beschikbaar. In de SPUK Versnelling natuurinclusief isoleren is er voor de SMP’s een maximum bedrag per gemeente bepaald. Die verdeling vindt u hieronder.

Maximum bedrag per gemeente

Naam gemeenteMaximaal subsidiebedrag
Gemeente Achtkarspelen € 145.828,-
Gemeente Ameland€   63.634,-
Gemeente Dantumadiel€ 113.418,-
Gemeente De Fryske Marren€ 229.891,-
Gemeente Harlingen€ 100.173,-
Gemeente Heerenveen€ 204.259,-
Gemeente Leeuwarden€ 426.376,-
Gemeente Noardeast-Fryslân€ 221.087,-
Gemeente Ooststellingwerf€ 144.036,-
Gemeente Opsterland€ 157.202,-
Gemeente Schiermonnikoog€   54.363,-
Gemeente Smallingerland€ 226.151,-
Gemeente Súdwest-Fryslân€ 361.011,-
Gemeente Terschelling€   68.698,-
Gemeente Tytsjerksteradiel€ 175.043,-
Gemeente Vlieland€   52.649,-
Gemeente Waadhoeke€ 227.554,-
Gemeente Weststellingwerf€ 140.841,-
Subsidie voor alternatieve verblijfplaatsen:

Het totaal beschikbare bedrag voor alternatieve verblijfplaatsen is €332.086,80. Voor het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen wordt 100% van de subsidiabele kosten vergoed. 

Voor zowel de SMP’s als de alternatieve verblijfplaatsen geldt dat er geen subsidie meer wordt verstrekt wanneer het subsidieplafond is bereikt.

Wat is er nodig voor de subsidieaanvraag?

Bij het invullen van uw aanvraag heeft u in elk geval de volgende documenten nodig:

 • Een offerte 
 • Projectplan (alleen bij een aanvraag voor een SMP)
 • Sluitende projectbegroting (alleen bij een aanvraag voor een SMP)
 • De berekening voor het benodigde aantal alternatieve verblijfplaatsen (alleen bij een aanvraag voor alternatieve verblijfplaatsen)

In de regeling staat precies wat er van u wordt verwacht.

Stappen voor het aanvragen van subsidie

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het aanvraagformulier

Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en alle benodigde bijlagen toe te voegen. Doet u dit niet, dan loopt u mogelijk subsidie mis. 

U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen: 

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC 
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’ 
 3. Vul de antwoorden in 
 4. Print het formulier uit 
 5. Onderteken het formulier 
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden 

Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie of lever het in bij de balie van het provinciehuis. U vindt de adresgegevens op de voorpagina van het aanvraagformulier.

Meer informatie en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of via de mail provincie@fryslan.frl