Aankoop piekbelasters Stikstof

(Vee)bedrijven met een hoge stikstofuitstoot, die dichtbij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zijn gevestigd en willen stoppen, konden zich tot 1 maart 2021 melden bij de provincie Fryslân.

De provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. In de eerste tranche van die gerichte opkoopregeling verwacht Fryslân in 2 jaar tijd 4 tot 6 veehouderijen te kunnen aankopen. Of de provincie ook de tweede en derde tranche van die landelijke opkoopregeling op zich gaat nemen is nog niet besloten.

Wat is een piekbelaster?

Een piekbelaster is, binnen de context van de landelijke opkoopregeling, een veehouderijlocatie waarvan de stikstofdepositie (het neerdalen van stikstof op de bodem) op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, in het afgelopen jaar, meer bedroeg dan 2 mol stikstof gemiddeld per hectare per jaar. Alleen bedrijven die dichtbij zo’n gebied liggen voldoen daaraan. Meestal gaat het om slechts enkele honderden meters afstand, maar de maximale afstand voor deze regeling is 10 kilometer. Met behulp van de AERIUS Calculator kunnen veehouders nagaan op zij piekbelaster zijn.

Aanmeldperiode 1ste ronde gesloten

Tot 1 maart 2021 hebben zich 7 belangstellenden gemeld. Provincie Fryslân onderzoekt nu of aanmeldingen compleet en ontvankelijk zijn. Bij meer dan 4 ontvankelijke aanmeldingen gaan wij over tot prioritering aan de hand van de omvang en locatie van de stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Naar verwachting volgen de 2de en de 3de ronde in het begin van 2022 en 2023. Het Rijk stelt in die rondes geld beschikbaar aan de provincies om piekbelasters stikstof te kunnen aankopen. Provincie Fryslân heeft hiervoor nog geen randvoorwaarden gesteld.

Gericht op stoppen

De opkoopregeling is gericht op het verminderen van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden door veehouderijen die willen stoppen daadwerkelijk te beëindigen. De regeling heeft daarmee het karakter van een stoppersregeling. De regeling is dan ook niet bedoeld voor veehouders die elders opnieuw een bedrijf willen beginnen of een bestaand bedrijf willen overnemen. Veehouders die willen verduurzamen of verplaatsen (nieuwe vestiging of overname), kunnen gebruik maken van één van de andere regelingen die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) specifiek voor die doeleinden beschikbaar stelt.

Verschillende regelingen voor veehouders

De gerichte opkoop is één van de regelingen die het kabinet aankondigde in het kader van de stikstofaanpak. In 2021 komt er een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar, de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit is een subsidieregeling waarvoor melkvee- varkens en pluimveehouders zich te zijner tijd kunnen aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ook als ze geen piekbelaster zijn. Verder was het voor varkenshouders, in het kader van de aanpak van geuroverlast, eerder mogelijk in te schrijven voor de sanering varkenshouderijen. Die regeling is inmiddels gesloten.

Contact

Heeft u vragen over subsidieregelingen in relatie tot stikstof? Dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Stikstof van BIJ12. De helpdesk is iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar (085 - 486 25 90). Ook kunt u een mail sturen via de website.

Heeft u vragen over uw eigen subsidiemogelijkheden? Dan kunt u die mailen naar stikstof@fryslan.frl.