Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

Bent u eigenaar of gebruiker van niet-verplaatsbare goederen, bijvoorbeeld van grond of een huis? En lijdt u of heeft u schade geleden door de onttrekking of de infiltratie van (grond)water, waarbij onduidelijk is wie de veroorzaker is? Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen. U kunt de vergoeding bij de provincie aanvragen.

Omschrijving

Is er schade aan niet-verplaatsbare goederen die u heeft of gebruikt? En komt dat door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water waarvoor een vergunning is verleend? Dan kunt u de schade terughalen bij de veroorzaker van de schade. Mogelijke vormen van schade zijn:

 • aan gewassen
 • aan veedrenkputten
 • aan bossen
 • aan gebouwen
 • aan ecologische waarde

Komen de partijen er samen niet uit wie de schade moet vergoeden? Dan kunnen zij via de provincie om advies vragen van een landelijke, onafhankelijke commissie (CDG). Deze commissie adviseert over het verband tussen de schade en de onttrekking/infiltratie. Ook over de eventuele hoogte van de schadevergoeding. De provincie betaalt de kosten van zo’n onderzoek.

Soms is het niet duidelijk wie de veroorzaker van de schade is. Bijvoorbeeld als de niet-verplaatsbare goederen in een gebied liggen waar meerdere onttrekkingen tegelijkertijd plaatsvinden. Is het ook na onderzoek door de commissie niet (of niet snel genoeg) duidelijk wie de veroorzaker is? Dan kan de provincie op uw verzoek de schadevergoedingskosten betalen.

Voorwaarden

U kunt de schadevergoeding aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U bent eigenaar van niet-verplaatsbare goederen of heeft recht op het gebruik of het genot hiervan.
 • U heeft schade geleden als gevolg van de onttrekking van grondwater of de infiltratie van water.
 • De onttrekking of infiltratie vindt plaats volgens de regels voor onttrekking van grondwater of infiltratie van water, zoals bedoeld in de Waterwet.
 • De onroerende zaak ligt in een gebied waar de grondwaterstand beïnvloedt wordt door meerdere onttrekkingen.
 • De door de provincie ingeschakelde commissie van deskundigen kan niet of niet snel genoeg vaststellen wie de veroorzaker van de schade is.

Aanpak

U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de provincie waarin de niet-verplaatsbare goederen liggen.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw vergunningaanvraag, maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Contact opnemen

U dient uw verzoek in bij de provincie.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft;
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn;
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.