Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding of nadeelcompensatie. U kunt de schadevergoeding of nadeelcompensatie aanvragen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Indien u schade lijdt als gevolg van het verlenen, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning komt u mogelijk in aanmerking voor schadevergoeding.

Lijdt u schade als gevolg van een ontgrondingsvergunning die is verleend op grond van de Ontgrondingenwet (vóór 1 januari 2024)? Dan kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Als u schade lijdt als gevolg van een omgevingsvergunning voor een ontgrondingsactiviteit die op grond van de Omgevingswet is verleend, dan kunt in aanmerking komen voor nadeelcompensatie

Voorwaarden

Voorwaarden schadevergoeding

U komt in aanmerking voor schadevergoeding indien aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • U bent aanvrager of houder van een ontgrondingsvergunning of u heeft uw zienswijze ingebracht in de openbare voorbereidingsprocedure.
 • U heeft schade geleden, of u zult in de toekomst schade lijden als gevolg van een beschikking over een ontgronding.
 • De schade behoort niet (geheel) voor uw rekening te komen.

Voorwaarden nadeelcompensatie

U komt in aanmerking voor nadeelcompensatie als de schade:

 • het rechtstreekse gevolg is van de omgevingsvergunning.
 • het gevolg is van de feitelijke uitvoering van de activiteit. Bijvoorbeeld een tijdelijke wegafsluiting.
 • het gevolg is van de activiteit, die pas later zichtbaar wordt.

Aanpak

Zo vraagt u schadevergoeding aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket(eksterne keppeling).
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U kunt uw aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen.
 • Voeg eventueel bijlagen toe aan uw aanvraag.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Maar wanneer de provincie dat nodig vindt, kan zij deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Contact opnemen

U dient schadevergoeding of nadeelcompensatie aan te vragen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat indien de vergunning is verleend door het Rijk. Indien de vergunning is verleend door de provincie dient u de schadevergoeding aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket(eksterne keppeling).