In het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) staan de plannen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur voor de komende jaren. De provincie Fryslân wil deze plannen samen met andere (overheids)partijen uitvoeren. Van 12 juli t/m 5 september 2022 heeft het RMP ter inzage gelegen.

Iedereen kan zich veilig verplaatsen in, van en naar Fryslân. Belangrijke bestemmingen beschikken over een betrouwbare en toekomstbestendige bereikbaarheid over land en/of water en/of door de lucht. Dit alles vindt plaats op een schone, duurzame, en betaalbare wijze, rekening houdend met de leefbaarheid en de omgeving van onze provincie. Dat is de ambitie van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

Deze ambitie is vertaald in vijf programmalijnen:

 1. We zijn goed bereikbaar en onze netwerken zijn betrouwbaar, efficiënt en toekomstbestendig;
 2. We verplaatsen ons duurzaam;
 3. We zetten in op mobiliteit voor iedereen;
 4. We verplaatsen ons veilig;
 5. We zetten in op slimme technieken en gedrag.

Per programmalijn zijn doelen en maatregelen opgesteld in de periode tot 2040 om zo de ambitie te kunnen bereiken.

Het RMP vloeit voort uit de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) “De Romte Diele” en het Klimaatakkoord. De POVI is in 2020 vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân en is een kader voor onze fysieke leefomgeving. In het Klimaatakkoord (2019) speelt verduurzaming van het mobiliteitssysteem een prominente rol.

Ter inzage legging en zienswijzen

Het ontwerp RMP heeft in de periode van 12 juli tot en met 5 september 2022 ter inzage gelegen. Er is gekozen om het ontwerp RMP 8 weken ter inzage te leggen (in plaats van de gebruikelijke 6 weken) in verband met de zomervakantieperiode. Er zijn in totaal 16 zienswijzen ingediend.

Hoofdlijnen van de zienswijzen

De hoofdlijnen van de zienswijzen zijn:

 • Er is veel waardering voor de brede en integrale aanpak van het RMP, partijen stellen het op prijs dat het een levend document is en partijen zijn graag bereid om mee te werken/ mee te denken in de uitwerking;
 • Er is veel behoefte aan de integrale netwerkstrategie, die als maatregel 1.1 in het RMP is opgenomen;
 • Meer aandacht voor goederenvervoer over water;
 • Meer aandacht voor verduurzaming van de recreatievaart;
 • Er is behoefte om invulling te krijgen en mee te denken over hoe het openbaar vervoer in het landelijk gebied te organiseren;
 • Er is behoefte om inzicht te krijgen in de regierol van de provincie naar gemeenten in het kader van mobiliteit en de openbare ruimte, specifiek op het gebied van lopen, fietsen en parkeren;
 • Vraagstukken die nadere duiding vragen zijn de planning, organisatie en financiering van de maatregelen.

Planning

Wij hebben de zienswijzen op het ontwerp RMP beantwoord in een Nota van Antwoord. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot aanpassing of aanscherping van het RMP. Nadat Provinciale Staten het RMP hebben vastgesteld, kunnen wij de prioriteiten, kosten en financiering in 2023 verder uitwerken. Dit resulteert in een uitvoeringsprogramma RMP en een RMP 2.0, dat opnieuw aan PS ter instemming wordt voorgelegd waarbij PS opnieuw worden gevraagd te besluiten over de (uitgewerkte) keuzes. Nieuwe (financiële) keuzes kunnen dan worden gemaakt bij de kadernota voor 2024.

Meer weten?

Als u op dit moment vragen heeft over het RMP dan kunt u contact opnemen met Anne Meijer via provincie@fryslan.frl of u kunt bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.