In het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) staan de plannen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur voor de komende jaren. De provincie Fryslân wil deze plannen samen met andere (overheids)partijen uitvoeren. Van dinsdag 12 juli tot en met maandag 5 september 2022 ligt het ontwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma ter inzage. De stukken kunt u onder downloads  vinden.

Iedereen kan zich veilig verplaatsen in, van en naar Fryslân. Belangrijke bestemmingen beschikken over een betrouwbare en toekomstbestendige bereikbaarheid over land en/of water en/of door de lucht. Dit alles vindt plaats op een schone, duurzame, en betaalbare wijze, rekening houdend met de leefbaarheid en de omgeving van onze provincie. Dat is de ambitie van het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).

Deze ambitie is vertaald in vijf programmalijnen:

  • We zijn goed bereikbaar en onze netwerken zijn betrouwbaar, efficiënt en toekomstbestendig;
  • We verplaatsen ons duurzaam;
  • We zetten in op mobiliteit voor iedereen;
  • We verplaatsen ons veilig;
  • We zetten in op slimme technieken en gedrag.

Per programmalijn zijn doelen en maatregelen opgesteld in de periode tot 2040 om zo de ambitie te kunnen bereiken.

Basis RMP

Het RMP vloeit voort uit de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) “De Romte Diele” en het Klimaatakkoord. De POVI is in 2020 vastgesteld door Provinciale Staten van Fryslân en is een kader voor onze fysieke leefomgeving. In het Klimaatakkoord (2019) speelt verduurzaming van het mobiliteitssysteem een prominente rol.

Wat is de planning?

Van dinsdag 12 juli tot en met maandag 5 september 2022 ligt het ontwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma ter inzage. De planning is er op gericht dat Provinciale Staten van Fryslân in december 2022 het RMP behandelen.

Inzien en reageren

Het ontwerp RMP ligt van 12 juli t/m 5 september 2022 ter inzage op het provinciehuis. U kunt uw zienswijze digitaal indienen via provincie@fryslan.frl. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk sturen. Heeft u vragen, neem dan contact op via telefoonnummer 058 - 292 59 25 of mail provincie@fryslan.frl.

Meer weten?

Als u op dit moment vragen heeft over het RMP dan kunt u contact opnemen met Anne Meijer via provincie@fryslan.frl of u kunt bellen met 058 - 292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. 

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.