Samenvatting

Een gemeente kan een ontheffing aanvragen van de zorgplicht voor een goede riolering. U kunt het ontheffingsverzoek indienen bij de provincie Fryslân.

De gemeente is verplicht om binnen de gemeentegrenzen de inzameling en de afvoer van het afvalwater te verzorgen. Dit gebeurt via een vuilwaterriool of een ander passend systeem. Het beheer is bij of namens de gemeente of het waterschap. In het belang van de bescherming van het milieu kan een gemeente ontheffing vragen van deze verplichting. Verleent de provincie ontheffing aan een gemeente? Dan heeft dit gevolgen voor de bewoners en bedrijven van die gemeente. Die lozers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het afvalwater.

Voorwaarden

De gemeente kan een verzoek tot ontheffing van de zorgplicht aanvragen als het onder andere gaat om:

  • een gebied dat buiten de bebouwde kom ligt;
  • een bebouwd gebied met minder dan 2000 inwoners.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie Fryslân. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Termijn

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne keppeling)