Samenvatting

Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? U moet dit meestal registreren. Er gelden een aantal voorwaarden voor de registratie. Een daarvan is dat u moet kunnen aangeven hoeveel water u onttrekt en infiltreert. Bij infiltratie bent u ook verplicht om de kwaliteit van het water te meten, te registreren en te melden bij de provincie Fryslân of het Wetterskip.

Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de provincie Fryslân of het Wetterskip. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokken of geïnfiltreerd;
  • U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water;
  • U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

Voorwaarden

U moet een installatie ter registratie opgeven wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt grondwater onttrekken of water infiltreren;
  • Deze activiteiten zijn niet van de registratieplicht uitgezonderd op grond van een provinciale verordening.

Contact

U dient de opgaven te verstrekken aan de provincie(s) waarin de werkzaamheden worden verricht. Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum, zij helpen u graag.

Wet- en regelgeving

Waterwet(eksterne keppeling)