In de meeste gevallen moet u aan de provincie belasting betalen voor het onttrekken van grondwater. Hoeveel belasting u moet betalen, is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die u onttrekt. U kunt de aangifte doen bij de provincie.

Omschrijving

Voor het onttrekken van grondwater kan de provincie geld vragen in de vorm van een provinciale belasting.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de hoeveelheid grondwater die u gebruikt. De provincie gebruikt hiervoor de gegevens in het Landelijk Grondwater Register (LGR).

De provincie houdt er bij het opleggen van de belasting rekening mee of u het water infiltreert. Dat betekent dat u het water in de bodem brengt en daarmee het grondwater aanvult. U hoeft voor sommige vormen van onttrekken geen belasting te betalen. Bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater voor landijsbanen, het schoonmaken van het grondwater en het onttrekken voor koude- en warmteopslag in de bodem.

Voorwaarden

U heeft kans dat u belasting moet betalen als u grondwater onttrekt.

U hoeft géén belasting voor het onttrekken van grondwater te betalen als:

 • u grondwater onttrekt in opdracht van gemeente, waterschap, provincie of het Rijk
 • u grondwater onttrekt voor een open bodemenergiesysteem
 • u grondwater onttrekt voor het schoonmaken van vervuilde bodem of vervuild grondwater
 • u grondwater onttrekt voor landijsbanen
 • u grondwater onttrekt voor het ontwateren of afwateren van gronden
 • u grondwater onttrekt door een oevergrondwaterwinning

Meer informatie

Contact opnemen

U dient aangifte te doen bij de provincie Fryslân waarin de inrichting is gevestigd. Voor meer informatie kunt u bij het Klantencontactcentrum terecht. Zij helpen u graag.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft;
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn;
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.