Verkeersveiligheid valt in Fryslân onder de verantwoordelijkheid van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). De missie van het ROF is het bevorderen van de verkeersveiligheid in Fryslân.

Wat zijn we

Het ROF is een onafhankelijk overlegplatform van organisaties die zich in Fryslân inzetten voor het verhogen van de verkeersveiligheid.

Manifest

Om een fundament te leggen onder de gezamenlijke uitvoering van het Friese Strategie Verkeersveiligheid 2010-2025 is het Manifest Verkeersveiligheid 2011-2025 ondertekend door o.a. de provincie en alle gemeenten en de verkeerveiligheidpartners.

Veiliger op weg door samenwerking

Verkeersveiligheid is een zaak van veel partijen. Zoals gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Maar ook de kennis en steun van wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn nodig om ongelukken in het verkeer te voorkomen. Al deze partijen dragen bij aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en zullen, ieder op hun eigen manier, zorgen voor een verkeersveiliger Nederland. Risicogestuurd beleid biedt daarbij meer concrete aanknopingspunten om de juiste maatregelen op de juiste locaties te nemen. Doordat we gebruikmaken van lokale en regionale informatie over risicofactoren, kunnen we de beleidscyclus daar ook preciezer op afstemmen. Meer informatie: website Kennisnetwerk SPV

Contact

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân 
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 
Telefoon: 058 - 292 59 25 (Klantcontactcentrum)
Email: rof@fryslan.frl