Wilt u vaste, niet vaste stoffen of voorwerpen opslaan langs een provinciale weg? Dit is in principe verboden. Als u voldoet aan de voorwaarden, heeft u hiervoor een meldplicht bij provincie Fryslân.

Omschrijving

Als u langs een weg goederen wilt opslaan, controleer dan eerst wie de beheerder van deze weg is. Voor de openbare wegen in beheer bij provincie Fryslân, zijn in de Omgevingsverordening van de provincie beperkingengebieden aangewezen. Binnen de beperkingengebieden geldt een verbod voor het opslaan van goederen. Voldoet u aan voorwaarden, dan kunt u met een melding toestemming krijgen voor het opslaan. Op het opslaan van stoffen en voorwerpen is artikel 7.14 van de Omgevingsverordening van toepassing.

Gedeputeerde staten kunnen naar aanleiding van de melding op kosten van de initiatiefnemer, zorgen voor beschermende maatregelen voor de weggebruiker.

Voorwaarden

Het verbod geldt niet als wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn genoemd in het formulier voor de meldplicht. Voorwaarden zijn:

  • Het betreft een weg met een erftoegangsfunctie
  • De maximumsnelheid is 60 km per uur
  • Er is geen ruimte beschikbaar op het perceel van initiatiefnemer
  • Er ontstaat geen schade aan de weg of aan beplanting
  • Er ontstaat geen gevaar voor de weggebruikers
  • De tijdelijke opslag duurt maximaal een week.

Na beëindiging van de activiteit wordt de berm zo nodig weer in de oorspronkelijke staat hersteld.

U dient de melding minimaal twee weken voor aanvang van de geplande activiteiten in te dienen bij de provincie.

Aanpak

Check de kaart van het Regionaal Mobiliteitsprogramma Fryslân (pagina 75) voor de functie van de weg).

Check de te hanteren afstand tot in het gebied aanwezige bomen, waarbinnen geen goederen mogen worden opgeslagen. Deze afstand betreft tenminste de straal van 10 keer de stamdiameter, gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld.

Termijn

Als u naar de mening van de provincie niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen een weigeringsbesluit naar aanleiding van uw melding. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link)

Contact opnemen

Als u verwacht aan de voorwaarden te voldoen, kunt u een digitale aanvraag doen via de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet(externe link). Per post kan dit door middel van het toesturen van een formulier.

Voor actuele informatie en het aanvragen van een vergunning  kunt u contact opnemen met ons klantencontactcentrum. Zij helpen u graag verder.

Contact opnemen met de provincie