Als u een activiteit uitvoert kan een ongewoon voorval ontstaan. Bijvoorbeeld een incident binnen uw bedrijf waarbij er milieuschade ontstaat of dreigt te ontstaan. Ook als u activiteiten verricht met mogelijke gevolgen voor beschermde natuurgebieden, dieren, planten of houtopstanden, kan zich een ongewoon voorval voordoen. Als de provincie Fryslân u eerder een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit heeft verleend of als het gaat om een ongewoon voorval in de natuur,  meldt u dit bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Bij een ongewoon voorval gebeurt er iets dat afwijkt van het normale verloop. Denk hierbij aan brand of een explosie, een storing binnen een bedrijfsproces, een ongeluk, incident of calamiteit. U moet dit melden als er sprake is van (mogelijk) beduidend nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving, zoals milieuschade, hinder, risico’s voor de omgeving of schade aan de natuur.

U neemt dan meteen passende maatregelen om de gevolgen van het voorval te voorkomen of die zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen.

U meldt het ongewone voorval bij de provincie zodat de provincie:

 • mogelijke gevolgen van het voorval op de omgeving snel in kaart kan brengen en andere overheden op de hoogte kan houden;
 • zelf maatregelen kan nemen of maatregelen aan de veroorzaker kan opleggen. De provincie verhaalt de kosten op van de maatregelen op de veroorzaker;
 • ervoor kan zorgen dat onderzoek plaatsvindt om het voorval te analyseren en de oorzaak te achterhalen.

De provincie kan de activiteit stil leggen als dat nodig is.

Voorwaarden

U meldt het ongewone voorval bij de provincie als:

 • de provincie Fryslân u een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit heeft verleend; of
 • als u bij de provincie Fryslân een melding voor een milieubelastende activiteit heeft gedaan; of
 • als u binnen de provincie Fryslân een activiteit verricht met mogelijke gevolgen voor beschermde natuurgebieden, dieren, planten of houtopstanden.

Aanpak

U meldt het ongewone voorval zo snel mogelijk bij de provincie Fryslân.

Verder geeft u, zodra dit bekend is, gegevens door over:

 • de oorzaken en het verloop van de gebeurtenis;
 • gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten;
 • al genomen of overwogen maatregelen om verdere gevolgen van het voorval te voorkomen;
 • door het voorval vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen.

Formulier ongewone voorvallen invullen(externe link)

Contact opnemen

Voor meer informatie neemt u contact op met ons Klantcontactcentrum of met de Friese Omgevingsdienst FUMO zij helpen u graag.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.