In de Omgevingsvisie “De romte diele” staat wat de provincie doet om de basiskwaliteiten van de Friese leefomgeving op orde te houden. Ook staat er in waar de provincie met de leefomgeving van Fryslân naar toe wil: de ambitie en doelen voor de komende 25 jaar. Dat geeft richting aan waar de provincie met partijen naar toe wil werken. Dit gebeurt in programma’s, concrete projecten en initiatieven, en zo nodig ook in regels. Bekijk Omgevingsvisie De Romte Diele in bewegend beeld(eksterne keppeling).

Vier opgaven

De provincie wil extra inzetten op vier urgente, integrale opgaven:

  • Fryslân vitaal, leefbaar en bereikbaar houden;
  • Energietransitie met kracht voortzetten;
  • Fryslân klimaat adaptief inrichten;
  • Versterken van de biodiversiteit.
Een getekend plaatje met Waarom opgaven? en HOE leidende principes?

Actualisatie Provinciale Omgevingsvisie

In januari 2024 start de provincie Fryslân met het proces voor de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). De door Gedeputeerde Staten vastgestelde Ruimtelijke Agenda is het startpunt om met dit proces te beginnen. Gedeputeerde Sijbe Knol: “Er komen grote vraagstukken op ons af die allemaal een claim leggen op de beschikbare ruimte in Fryslân. Vraagstukken rond energie, woningbouw, landbouw maar ook in het landelijke gebied. Om een herkenbaar Fryslân te houden dat klaar is voor de toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen, maken we in de Omgevingsvisie zelf de keuzes hoe we omgaan met die vraagstukken.”

Deze Ruimtelijke Agenda is een inventarisatie van agendapunten voor de POVI en aandachtspunten voor een bestuurlijk arrangement met het Rijk. Op 21 december 2023 heeft GS de Ruimtelijke Agenda aan het Rijk gestuurd. Provinciale Staten stellen naar verwachting de geactualiseerde omgevingsvisie eind 2025 vast.

Heeft u een vraag over de Omgevingsvisie of het proces van de actualisering? Neem gerust contact op met ons Klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl 

Vraag/melding omgevingswet