Omgevingsvisie Fryslân

Vernieuwing Provinciale Omgevingsvisie

Er is een Startnotitie vernieuwing Omgevingsvisie. Gedeputeerde Staten hebben deze op 2 april 2024 vastgesteld om door te sturen naar Provinciale Staten. De vernieuwing van de visie is al aangekondigd in het Bestuursakkoord van Gedeputeerde Staten. Ook is het duidelijk dat vernieuwing nodig is om de grote vraagstukken bij elkaar te brengen, die een claim op de beschikbare ruimte leggen. Vraagstukken rond energie, woningbouw, landbouw maar ook in het landelijke gebied. In de Startnotitie staat hoe de provincie de vernieuwing oppakt met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheden. 

Gedeputeerde Sijbe Knol: “Net alles kin mear oeral. Dat witte wy. Om alle opjeften dwaan te kinnen, hawwe wy mear romte nedich as dat der beskikber is. Dat freget om it meitsjen fan karren. Mei de werhifking fan ús omjouwingsfisy nimme wy dy ferantwurdlikens op ús. Yn de kommende tiid sille wy karren meitsje moatte foar de takomst fan Fryslân, oant 2050 en dêrnei. Dêrom geane wy mei-inoar, ynwenners, organisaasjes en oerheden, yn de kommende perioade de djipte yn”.

U kunt de Startnotitie bij de documenten onderaan deze pagina vinden. Heeft u een idee of een vraag over de Omgevingsvisie? U kunt reageren met een mail naar: POVI@fryslan.frl.

In de huidige Omgevingsvisie “De romte diele” staat wat de provincie doet om de basiskwaliteiten van de Friese leefomgeving op orde te houden. Ook staat er in waar de provincie met de leefomgeving van Fryslân naar toe wil: de ambitie en doelen voor de komende 25 jaar. Dat geeft richting aan waar de provincie met partijen naar toe wil werken. Dit gebeurt in programma’s, concrete projecten en initiatieven, en zo nodig ook in regels. Bekijk Omgevingsvisie De Romte Diele in bewegend beeld.

Vier opgaven

Met De romte diele wil de provincie wil extra inzetten op vier urgente, integrale opgaven:

  • Fryslân vitaal, leefbaar en bereikbaar houden;
  • Energietransitie met kracht voortzetten;
  • Fryslân klimaat adaptief inrichten;
  • Versterken van de biodiversiteit.
Een getekend plaatje met Waarom opgaven? en HOE leidende principes?