Omgevingsvergunning voor op- en overslag asbest aanvragen

Heeft u een Seveso-inrichting of IPPC-Rie-4-bedrijf en wilt u asbest op- of overslaan? Dan vraagt u bij de provincie Fryslân een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit aan.

Omschrijving

Asbest is een kankerverwekkende stof. Moet u asbest op- of overslaan én heeft u een Seveso- of IPPC-Rie-4-bedrijf? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. De provincie Fryslân beslist over uw aanvraag.

Als u een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. U dient dan ook een aanvraag in te dienen voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

U heeft een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit nodig voor het op- of overslaan van asbest, als: 

  • U een BRZO-bedrijf heeft. Dit is een bedrijf dat valt onder de Seveso-richtlijn, omdat er grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn;
  • U een IPPC-Rie-4-bedrijf heeft. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. IPPC-Rie-4-bedrijven worden genoemd in de Richtlijn Industriële Emissies, categorie 4 (RIE-4-installatie, chemische industrie). Dit zijn bijvoorbeeld grote afvalverwerkers en chemische fabrieken.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. Kies in stap 7 voor ‘Ergens anders indienen’ en selecteer ‘Provincie Fryslân’.  De aanvraag wordt dan door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend.

Termijn

Het besluit wordt binnen binnen 26 weken na indiening van de aanvraag genomen. De provincie kan de termijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

De provincie legt een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen tegen de definitieve omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Contact opnemen

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link)  Voor meer informatie neemt u contact op met de Omgevingsdienst Groningen(externe link).

Contact opnemen met de provincie