Samenvatting

Heeft u een BRZO-i- of IPPC-Rie-4-bedrijf en wilt u asbest op- of overslaan? Dan vraagt u bij de provincie Fryslân een reguliere omgevingsvergunning aan.

Omschrijving

Asbest is een kankerverwekkende stof. Moet u asbest op- of overslaan én heeft u een BRZO- of IPPC-Rie-4-bedrijf? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. De provincie Fryslân beslist over uw aanvraag.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online(externe link).

Voorwaarden

U heeft een reguliere omgevingsvergunning nodig voor het op- of overslaan van asbest, als: 

  • U een BRZO-bedrijf heeft. Dit is een bedrijf dat valt onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (BRZO). Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn;
  • U een IPPC-Rie-4-bedrijf heeft. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control. IPPC-Rie-4-bedrijven worden genoemd in de Richtlijn Industriële Emissies, categorie 4 (RIE-4-installatie, chemische industrie). Dit zijn bijvoorbeeld grote afvalverwerkers en chemische fabrieken.

Contact

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online(externe link).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de FUMO(externe link) en/of de folder Asbestsanering en de Wet natuurbescherming(externe link) raadplegen.

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren bij de provincie. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief. 

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(externe link)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(externe link)
Besluit omgevingsrecht(externe link)
Asbestverwijderingsbesluit 2005(externe link)
Activiteitenbesluit milieubeheer(externe link)
Productenbesluit asbest(externe link)
Richtlijn Industriële Emissies(externe link)

Formulier

Omgevingsloket online(externe link)