Wilt u als bedrijf een verandering aanbrengen in uw omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten? Dan bent u in veel gevallen verplicht hiervoor een wijziging van de omgevingsvergunning aan te vragen.

Omschrijving

Als de provincie voor uw bedrijf een omgevingsvergunning heeft afgegeven en u brengt veranderingen aan in de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een wijziging van de omgevingsvergunning aanvragen. U kunt de aanvraag indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).(externe link)

Als u een omgevingsvergunning voor één of meer milieubelastende activiteiten aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. U dient dan mogelijk ook een aanvraag in te dienen voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit.  De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Het veranderen van uw bedrijf kan ook betekenen dat u voor andere activiteiten een omgevingsvergunning nodig bent, bijvoorbeeld voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit.

U heeft de mogelijkheid om voor al deze activiteiten in één keer een aanvraag in te dienen. U heeft dan te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

Een wijziging van de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is nodig als u meer wilt doen dan de vergunning toestaat. Ook als u meer of andere milieubelastende activiteiten gaat verrichten moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

De provincie kan voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning. Die voorschriften zijn bijvoorbeeld maatregelen die u moet nemen om het milieu te beschermen.

Aanpak

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)(externe link). In sommige gevallen is een melding voldoende. Als een melding of een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct indienen of aanvragen. U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet(externe link) (DSO). U kiest dan voor ‘Aanvragen’. Kies in stap 7 voor ‘Ergens anders indienen’ en selecteer ‘Provincie Fryslân’. 

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor milieubelastende activiteiten, maar is een melding voldoende. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u wél een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit en/of een flora- en fauna-activiteit aan moet vragen.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 of binnen 26 weken na indiening van de aanvraag genomen. De termijn is afhankelijk van de activiteiten die zijn aangevraagd. Voor veel complexe milieubelastende activiteiten en Natura 2000-activiteiten geldt bijvoorbeeld een termijn van 26 weken. Voor sommige milieubelastende activiteiten en flora- en fauna-activiteiten geldt een termijn van 8 weken. De provincie kan de beslissingstermijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag.

Als de beslistermijn 26 weken is legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Als de korte procedure van 8 weken van toepassing is, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Gaat het om een project waarop de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is? Dan kunnen belanghebbenden tegen de definitieve omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact opnemen

U overlegt eventueel met de provincie Fryslân. U vraagt de omgevingsvergunning aan of doet de melding via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)(externe link).  In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide. Voor meer informatie neemt u contact op met de Friese Omgevingsdienst FUMO(externe link).

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.