Samenvatting

Wilt u een bedrijf starten? Of wilt u de werking van uw bestaande bedrijf veranderen waardoor schade aan het milieu ontstaat, wat eerst niet het geval was? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen of een milieumelding doen.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt regels aan de (milieu-)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met deze wet als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen. Bedrijven die grote schade aan het milieu veroorzaken hebben een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voldoende.

U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig als uw bedrijf veel energie verbruikt, luchtvervuiling of overlast door geluid of stank veroorzaakt.

Sommige bedrijven hoeven alleen een milieumelding bij de gemeente te doen. Dit geldt voor bedrijven die aanzienlijke schade aan het milieu toebrengen. Een klein aantal bedrijven veroorzaakt weinig of geen milieuschade. Dit soort bedrijven hoeft helemaal geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Tot die laatste groep behoren bijvoorbeeld kantoren, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het aspect natuur aan. Geeft de provincie deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voorwaarden

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning milieu zijn de gemeente, de provincie en het Rijk verantwoordelijk. Als vuistregel kunt u aanhouden dat u bij de provincie Fryslân voor de vergunning moet zijn in de volgende situaties:

  • Het gaat om RIE-bedrijven. RIE staat voor Richtlijn Industriële Emissies (voorheen IPPC). Dat zijn bijvoorbeeld chemische fabrieken, energiecentrales, afvalverwerkers, huisvuilverbrandingsinstallaties of grote metaalproducenten.
  • Het gaat om BRZO-bedrijven. BRZO staat voor Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

De provincie kan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven. Hierin kunnen voorwaarden staan om de natuur te beschermen. Bijvoorbeeld maatregelen die u moet nemen om beschermde planten- of dierensoorten te beschermen.

Aanpak

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online(eksterne keppeling).

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

  • een akoestisch rapport;
  • een bodemonderzoeksrapport;
  • een geurrapport;
  • een energierapport;
  • een luchtkwaliteitsonderzoek;
  • een plattegrond; en/of
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht.

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar is een milieumelding voldoende. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u wel een natuurbeschermingsvergunning aan moet vragen.

Contact

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online(eksterne keppeling). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.
Voor meer informatie neemt u contact op met de FUMO(eksterne keppeling).

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag. Neemt de provincie een besluit na deze termijn? Dan krijgt u automatisch de aangevraagde vergunning.

Bij een vergunning voor gebiedsbescherming of soortenbescherming, of bepaalde (meer complexe) gevallen is de beslistermijn is 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag. Als de provincie een besluit neemt na deze termijn, dan krijgt u in dit geval niet automatisch de aangevraagde vergunning. Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne keppeling).

Gaat het om een complex project? Of heeft u ook een vergunning aangevraagd voor gebiedsbescherming of soortenbescherming? Dan kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne keppeling). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.(eksterne keppeling)

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(eksterne keppeling)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(eksterne keppeling)
Besluit omgevingsrecht(eksterne keppeling)
Activiteitenbesluit milieubeheer(eksterne keppeling)
Besluit risico's zware ongevallen 2015(eksterne keppeling)
Richtlijn Industriële Emissies(eksterne keppeling)
Wet natuurbescherming(eksterne keppeling)

Formulier

Omgevingsloket online(eksterne keppeling)

Meer informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(eksterne keppeling)
Infomil Bevoegd gezag(eksterne keppeling)
Infomil IPPC(eksterne keppeling)