Samenvatting

Wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of een oude fabriek slopen? Voor diverse activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur moet u een omgevingsvergunning hebben. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket online.

Als u uw chemische bedrijf wilt uitbreiden, een oude fabriek wilt slopen of asbest wilt opslaan, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De werkzaamheden kunnen nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het aspect natuur aan. Geeft de provincie deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voorwaarden

De voorwaarden hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

De provincie kan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven. Hierin kunnen voorwaarden staan om de natuur te beschermen. Bijvoorbeeld maatregelen die u moet nemen om beschermde planten- of dierensoorten te beschermen.

Aanpak

Voor activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur heeft u aan 1 omgevingsvergunning voldoende. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket online. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online(eksterne link).

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar is een milieumelding voldoende. Zijn er gevolgen voor beschermde natuurgebieden, planten of diersoorten? Dan kan het zijn dat u wel een natuurbeschermingsvergunning aan moet vragen.

Misschien leidt uw aanvraag tot het uitvoeren van verschillende activiteiten. Als deze activiteiten op hetzelfde moment moeten worden uitgevoerd, dan moet u de vergunningen ook in 1 keer aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden met een betoncentrale. Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het bouwen van een bouwwerk, namelijk de betoncentrale. In dezelfde aanvraag vraagt u ook een veranderingsvergunning voor het milieu aan. De provincie neemt hierna 1 besluit over beide aanvragen.

U kunt de vergunning rechtstreeks bij de provincie aanvragen door het indienen van het aanvraagformulier. Als u nog een andere vergunning (bijvoorbeeld voor bouw- of aanlegwerkzaamheden) van een andere overheid (Rijk, provincie of gemeente) nodig heeft, kunt u ook vergunning vragen voor uw project of handeling via een zogenaamde omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij uw gemeente via het omgevingsloket(eksterne link). De gemeente vraagt vervolgens een zogenaamde Verklaring van geen bedenking (Vvgb) bij de provincie aan. U heeft dan te maken met één procedure en ontvangt één vergunning voor meerdere aspecten. Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij uw gemeente.

Contact

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket online(eksterne link). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag. Neemt de provincie een besluit na deze termijn? Dan krijgt u automatisch de aangevraagde vergunning.

Bij een vergunning voor gebiedsbescherming of soortenbescherming, of bepaalde (meer complexe) gevallen, is de beslistermijn 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag. Als de provincie een besluit neemt na deze termijn, dan krijgt u in dit geval niet automatisch de aangevraagde vergunning. Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de rechtbank(eksterne link). Daarna kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne link).

Gaat het om een complex project? Of heeft u ook een vergunning aangevraagd voor gebiedsbescherming of soortenbescherming? Dan kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, beroep aantekenen bij de rechtbank(eksterne link). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(eksterne link).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

U kunt meer informatie vinden op de website van de FUMO(eksterne link)

Wet- en regelgeving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(eksterne link)
Besluit omgevingsrecht(eksterne link)
Wet natuurbescherming(eksterne link)

Formulier

Omgevingsloket online(eksterne link)

Online aanvragen

Website omgevingsloket(eksterne link)