Wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden, bouwen of graven? Voor diverse activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur moet u een omgevingsvergunning hebben. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(eksterne keppeling)

Omschrijving

Voor veel activiteiten moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Het gaat dan onder andere om de volgende werkzaamheden of activiteiten:

 • een bedrijf uitbreiden;
 • graven of ontgronden;
 • werkzaamheden die gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden;
 • werkzaamheden die gevolgen hebben voor beschermde planten- of diersoorten;
 • bouwen;
 • werkzaamheden aan, op of bij een provinciale weg of vaarweg, zoals het aanleggen van een uitrit, een dam, een kabel of leiding;
 • een evenement organiseren;
 • geluid produceren in een stiltegebied;
 • werkzaamheden in een grondwaterbeschermingsgebied of een waterwingebied;
 • werkzaamheden op of bij een gesloten stortplaats.

Kosten

Op het moment dat u bij de provincie een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, bent u de provincie leges verschuldigd. Dit bedrag betaalt u aan de provincie voor het gebruik van onze diensten. De kosten (leges) zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. De actuele legesbedragen zijn te vinden in de Legesverordening provincie Fryslân.

Voorwaarden

De voorwaarden hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Vraagt u bijvoorbeeld een omgevingsvergunning aan, omdat de activiteiten gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden of beschermde planten- of diersoorten? Dan kunnen in de omgevingsvergunning maatregelen worden opgenomen die u moet nemen om beschermde natuurgebieden en/of planten- of dierensoorten te beschermen.

Aanpak

Voor activiteiten op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur heeft u aan één omgevingsvergunning voldoende. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO)(externe link)(eksterne keppeling). Er geldt één procedure waarop één besluit volgt.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).(externe link)(eksterne keppeling)

In sommige gevallen is een melding voldoende. Als een melding of een omgevingsvergunning nodig is, kunt u die na het doorlopen van de vergunningcheck direct aanvragen. U kunt de aanvraag ook op een later moment indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link)(eksterne keppeling) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. De aanvraag of melding wordt door het DSO bij het juiste bevoegd gezag ingediend. In sommige gevallen is dat de provincie.

Misschien leidt uw aanvraag tot het uitvoeren van verschillende activiteiten. U kunt voor deze activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen. Als u bijvoorbeeld een bedrijf wilt uitbreiden, dan bent u mogelijk een vergunning nodig voor het bouwen, voor milieubelastende activiteiten en voor de gevolgen voor de natuur. Als u voor al deze activiteiten één aanvraag indient, dan heeft te maken met één procedure en u ontvangt dan één besluit op uw aanvraag.

Als u voor meer activiteiten in één keer een aanvraag indient, is de gemeente vaak het bevoegd gezag. De gemeente is dan soms verplicht om bij de provincie om advies en instemming te vragen. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de aanvraag gevolgen heeft voor de natuur. Stemt de provincie niet in met de aanvraag? Dan moet de gemeente de aanvraag (gedeeltelijk) afwijzen.

Termijn

Het besluit wordt binnen 8 of binnen 26 weken na indiening van de aanvraag genomen. De termijn is afhankelijk van de activiteiten die zijn aangevraagd. Voor complexe milieubelastende activiteiten en Natura 2000-activiteiten geldt bijvoorbeeld een termijn van 26 weken. Voor ontgrondingsactiviteiten, bouwactiviteiten en activiteiten op of nabij provinciale wegen en vaarwegen geldt een termijn van 8 weken. De provincie kan de termijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag. Als de beslistermijn 26 weken is, dan legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Bezwaar en beroep

Als de korte procedure van 8 weken van toepassing is, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Teken dan binnen 6 weken beroep aan bij de rechtbank(externe link)(eksterne keppeling). Daarna kunt u nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link)(eksterne keppeling).

Gaat het om een project waarop de uitgebreide procedure van 26 weken van toepassing is? Dan kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen de definitieve omgevingsvergunning bij de rechtbank(externe link)(eksterne keppeling). Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link)(eksterne keppeling).

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Contact opnemen

U overlegt eventueel met de provincie waar u de activiteiten wilt uitvoeren. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO(externe link)(eksterne keppeling)).  In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket(eksterne keppeling).