Is er spoed? Bel 112. Is er geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl(externe link).

Wat te doen bij klachten?

Milieuklachten of –incidenten van bedrijven kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week melden via het milieu-alarmnummer via 058 - 212 24 22. Het gaat hier onder andere over overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder. Het alarmnummer is er alleen om overlast van bedrijven te melden. Het gaat dus niet om klachten veroorzaakt door particulieren.

Bij het behandelen van milieuklachten en het verlenen van milieukundige bijstand bij incidenten en calamiteiten werken de specialisten van de Omgevingsdienst FUMO samen met gemeenten, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân.

Tijdens en buiten kantoortijd nemen we elke klacht direct in behandeling.

Omschrijving

Wat te doen bij minder spoedeisende klachten/meldingen?

Als u een minder spoedeisende klacht heeft kunt u deze melden bij de volgende instanties:

Meldingen voor de provincie

Meldpunt provinciale wegen, vaarwegen en bijbehorende objecten

Voorbeelden van meldingen voor de provincie:

 • Defecte verkeerslichten
 • Gladheidsbestrijding op provinciale wegen
 • Maaien/snoeien langs provinciale (vaar)wegen
 • Eikenprocessierups in bomen langs provinciale (vaar)wegen
 • Object in provinciaal vaarwater
 • Dode dieren

Meldingen voor de provincie kunnen via onderstaande link ‘Melding maken’ ingediend worden.

Melding maken

Meldingen voor de FUMO

Voor welke klachten bellen?

Bij overlast van bedrijven kunt u een melding doen via het milieu-alarmnummer:  058 - 212 24 22

U belt het milieu-alarmnummer voor onderstaande klachten

 • stankoverlast;
 • geluidoverlast;
 • luchtverontreiniging;
 • bodemverontreiniging;
 • milieu-incidenten.

Dergelijke meldingen kunt u via onderstaand formulier indienen bij info@fumo.nl

Milieuklacht indienen

Zie ook: www.fumo.nl.

Seveso bedrijven

Op de website van BRZO+ vindt u de bedrijvenlijst van de Seveso-bedrijven en kunt u zien onder welk gezag een Seveso bedrijf valt. Een Seveso-bedrijf is een locatie die onder Seveso-richtlijn valt vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Meldingen voor de gemeente

Voorbeelden van meldingen voor de gemeente:

 • Klachten over het verzamelen van afval en huisvuil;
 • Klachten over het verwerken van grond;
 • Klachten over horeca- of burenoverlast ('s avonds en het weekend naar de politie);
 • Overlast door wespennesten;
 • Hondenpoep;
 • Zwerfvuil;
 • Burengerucht;
 • Ongedierte;
 • Groenonderhoud in beheer van de gemeente;
 • Verkeersoverlast in beheer van de gemeente;
 • Sluitingstijden;
 • Bouwen / slopen van panden.

Dergelijke meldingen kunt u indienen bij desbetreffende gemeente.

 Meldingen voor Wetterskip Fryslân

Voorbeelden van meldingen voor Wetterskip Fryslân:

 • Klachten over oppervlaktewaterverontreiniging in (vaar)water;
 • Lozen van afvalwater in het oppervlaktewater;
 • Schade aan dijken (veroorzaakt door muskusratten).

Meldingen voor Wetterskip Fryslân kunt u doorgeven via telefoonnummer 058 - 292 22 22 Zie ook: www.wetterskipfryslan.nl.

Meldingen voor politie Fryslân

Voorbeelden van meldingen voor politie Fryslân

 • Burenruzie;
 • Gevaarlijke situaties;
 • Verstoring van de openbare orde.

Is er spoed? Bel 112. Is er geen spoed maar wilt u toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl.