Heeft u spoed? Bel 112. Heeft u geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl(eksterne keppeling).

Wat te doen bij klachten?

Milieuklachten of –incidenten van bedrijven kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week melden via het milieu-alarmnummer via 058 - 212 24 22. Het gaat hier onder andere over overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder. Het alarmnummer is er alleen om overlast van bedrijven te melden. Het gaat dus niet om klachten veroorzaakt door particulieren.

Bij het behandelen van milieuklachten en het verlenen van milieukundige bijstand bij incidenten en calamiteiten werken de specialisten van de FUMO samen met gemeenten, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân.

Tijdens en buiten kantoortijd nemen we elke klacht direct in behandeling.

Wat te doen bij minder spoedeisende klachten/meldingen?

Als u een minder spoedeisende klacht heeft kunt u deze melden bij desbetreffende instanties:

Meldingen voor de provincie

Meldpunt provinciale wegen, vaarwegen en bijbehorende objecten

Voorbeelden van meldingen voor de provincie:

 • Defecte verkeerslichten
 • Gladheidsbestrijding op provinciale wegen
 • Maaien/snoeien langs provinciale (vaar)wegen
 • Eikenprocessierups in bomen langs provinciale (vaar)wegen
 • Object in provinciaal vaarwater
 • Dode dieren

Meldingen voor de provincie kunnen via onderstaande link ‘Melding maken’ ingediend worden.

Melding maken

Meldingen voor de FUMO

Voor welke klachten bellen?

Het milieu-alarmnummer is er om overlast van bedrijven te melden. 058 - 212 24 22

U belt het milieu-alarmnummer voor onderstaande klachten

 • stankoverlast;
 • geluidoverlast;
 • luchtverontreiniging;
 • bodemverontreiniging;
 • milieu-incidenten.

Dergelijke meldingen kunt u via onderstaand formulier indienen bij info@fumo.nl

Milieuklacht indienen

Zie ook: www.fumo.nl(eksterne keppeling).

Brzo bedrijven

Op de website van BRZO+(eksterne keppeling) vindt u de bedrijvenlijst van de Brzo-bedrijven en kunt u zien onder welk gezag een Brzo bedrijf valt. Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen en betreft bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Meldingen voor de gemeente

Voorbeelden van meldingen voor de gemeente:

 • Klachten over het verzamelen van afval en huisvuil;
 • Klachten over het verwerken van grond;
 • Klachten over horeca- of burenoverlast ('s avonds en het weekend naar de politie);
 • Overlast door wespennesten;
 • Hondenpoep;
 • Zwerfvuil;
 • Burengerucht;
 • Ongedierte;
 • Groenonderhoud in beheer van de gemeente;
 • Verkeersoverlast in beheer van de gemeente;
 • Sluitingstijden;
 • Bouwen / slopen van panden.

Dergelijke meldingen kunt u indienen bij desbetreffende gemeente.

 Meldingen voor Wetterskip Fryslân

Voorbeelden van meldingen voor Wetterskip Fryslân:

 • Klachten over oppervlaktewaterverontreiniging in (vaar)water;
 • Lozen van afvalwater in het oppervlaktewater;
 • Schade aan dijken (veroorzaakt door muskusratten).

Meldingen voor Wetterskip Fryslân kunt u doorgeven via telefoonnummer 058 - 292 22 22 Zie ook: www.wetterskipfryslan.nl(eksterne keppeling).

Meldingen voor politie Fryslân

Voorbeelden van meldingen voor politie Fryslân

 • Burenruzie;
 • Gevaarlijke situaties;
 • Verstoring van de openbare orde.

Heeft u spoed? Bel 112. Heeft u geen spoed maar u wilt toch de politie spreken? Bel in dat geval 0900-8844. Zie ook: www.politie.nl(eksterne keppeling).

Wet- en regelgeving

Provinciale milieuwet- en regelgeving(eksterne keppeling)

Document

Heeft u problemen met de leesbaarheid? Dan kunt u een formulier invullen of bellen met het Klantcontactcentrum. Zij helpen u graag verder.