Milieueffectrapportage en mer-beoordeling, ontheffing

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage of mer-beoordeling op te stellen. Er zijn bijzondere gevallen waarin u een ontheffing van deze verplichting kunt krijgen. Als Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is, dan kunt u uw verzoek indienen bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Voor sommige activiteiten is het verplicht om van tevoren een milieueffectrapportage of mer-beoordeling op te stellen. U kunt onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van deze verplichting krijgen.

Het opstellen van een milieueffectrapportage is verplicht als u activiteiten wilt verrichten waarvoor een besluit van een bestuursorgaan vereist is, en als voor de voorbereiding van dit besluit een milieueffectrapportage verplicht is gesteld.

Een mer-beoordeling kan nodig zijn om te toetsen of bij een project aanzienlijke milieueffecten kunnen optreden. Of een mer-beoordeling nodig is staat in Bijlage V van het Omgevingsbesluit.(externe link) 

Ontheffing van de verplichting om een milieueffectrapportage of mer-beoordeling op te stellen is mogelijk als (een deel van) het project noodzakelijk is voor defensie, bij een noodtoestand of als de milieueffectrapportage of de mer-beoordeling nadelige gevolgen heeft voor het project.

Voorwaarden

Soms kan een ontheffing mogelijk en/of nodig zijn. Dat is aan de orde als een project, of een gedeelte van het project, noodzakelijk is voor defensie of bij een noodtoestand. Het bevoegd gezag kan de ontheffing verlenen. Het is afhankelijk van de situatie wie bevoegd gezag is. Het bevoegd gezag is bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten of de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Ook als het uitvoeren van een milieueffectrapportage of een mer-beoordeling nadelige gevolgen heeft voor het project, kan om een ontheffing worden verzocht. Er moet in dat geval wel aan de doelstellingen van de mer-richtlijn worden voldaan. Een verzoek om ontheffing in verband met nadelige gevolgen voor het project moet altijd bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(externe link) (I&W) worden ingediend.

Aanpak

U kunt een mer-scan doen om snel uit te zoeken of u een mer moet maken voor uw activiteiten. De mer-scan vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt een beslissing genomen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

U vraagt een ontheffing voor het opstellen van een milieueffectrapportage of mer-beoordeling aan bij het bevoegd gezag. Is het college van Gedeputeerde Staten bevoegd gezag? Dan vraagt u het ontheffingsverzoek aan bij de provincie Fryslân.

Contact opnemen met de provincie