Lesmateriaal voor het schoolvak Fries, daar draait het om bij de subsidieregeling Materiële instandhouding Fries.

De provincie wil graag dat alle kinderen in Fryslân op school les krijgen in het Fries, zodat ze zich kunnen redden met het Fries. De provincie verwacht van de scholen dat zij alle moeite doen de leerlingen goed les te geven in de Friese taal.

Het Fries is evenals het Nederlands een rijkstaal. Daarom stelt het Rijk geld aan de scholen beschikbaar voor het kopen van Friese lesboeken en digitaal lesmateriaal voor het vak Fries.

In 2015 is de ‘Beleidsregel voor het verkrijgen van ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs’ vastgesteld. Naar aanleiding van deze maatregel zijn alle scholen ingedeeld in één van de profielen voor het primair of voortgezet onderwijs. Het door het Rijk beschikbaar gestelde geld wordt verdeeld aan de hand van het aan een school toegekende profiel en het aantal leerlingen dat de school op 1 oktober van het voorgaande jaar telde in de groepen 1 tot en met 8 van het primair onderwijs of in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De scholen krijgen voor de zomervakantie van 2021 een brief over de subsidie Materiële instandhouding Fries. De scholen hoeven geen aanvraag in te dienen.

Let op: Per 2021 wordt de subsidie niet meer direct vastgesteld. U moet voor 1 september 2022 zelf een schriftelijke melding doen via provincie@fryslan.frl dat u het verleende subsidiebedrag voor de aanschaf van lesmateriaal voor het vak Frysk heeft besteed.

Subsidiehoogte

Het subsidiebedrag per leerling in het voortgezet onderwijs is vastgesteld op:

Profiel

Bedrag per leerling

A € 14,01
B € 10,11
C1 €   6,22
C2 €   2,32

Het subsidiebedrag per leerling in het primair onderwijs is vastgesteld op:

Profiel Bedrag per leerling
A € 11,19
B €   9,63
C €   8,08
D €   6,53
E €   4,98
F €   3,42

Wij rekenen erop dat de schoolbesturen de directeuren en de docenten op de hoogte brengen van de hoogte van het subsidiebedrag dat een school krijgt voor de aanschaf van lesmateriaal voor het vak Fries. Wij gaan er vanuit dat het geld op de juiste wijze besteed wordt. Verschillende organisaties hebben zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het maken van lesmateriaal voor het vak Fries. Het lesmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen.

Voorwaarden

De voorwaarden kunt u vinden in paragraaf 4.3 van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de regeling dan kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum. Telefoonnummer 058 - 292 59 25 of per mail provincie@fryslan.frl.