Het subsidieplafond voor onderdeel 'Vrijroosteren' lijkt inmiddels te worden overschreden, op basis van de reeds ontvangen (volledige) subsidieaanvragen. Aanvragers die nu nog een aanvraag indienen, moeten er derhalve rekening mee houden dat hun subsidieaanvraag geweigerd kan worden in verband met overschrijding van het subsidieplafond.

Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 9 april 2024 weer subsidie aanvragen voor het versterken van de positie van de Friese taal en cultuur. Er is 600.000 euro beschikbaar, op is op. Voor het aanvragen van subsidie is een projectplan nodig. Om u met het projectplan op weg te helpen, is een Hulpmiddel beschikbaar. Ook is er een brochure.

Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen: kinderopvanglocaties, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs.

De openstelling van de subsidieregeling is van 9 april tot en met 1 oktober 2024. Een school kan per categorie een aanvraag doen in deze periode. 

Het subsidie(deel)plafond verschilt per categorie en is op de volgende wijze verdeeld:

Per categorie:

 • Scholing en opleiding maximaal 75.000 euro
 • Aanschaf materiaal maximaal 225.000 euro
 • Culturele activiteit maximaal 125.000 euro
 • Vrijroosteren maximaal 175.000 euro Let op: plafond lijkt te worden overschreden met de reeds ontvangen volledige aanvragen.

Hier vindt u het openstellingsbesluit waarin het totaal beschikbare budget per categorie waarvoor u subsidie aan kunt vragen staat vermeld.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

1. Scholing en nascholing

Door het volgen van een cursus of opleiding kunnen leraren, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers de eigen kennis over het Fries en/of meertalige didactiek vergroten. Daarmee versterken zij ook de positie van de Friese taal en cultuur op de eigen school/locatie. Er kan onder andere subsidie aangevraagd worden voor het volgen van een cursus Fries, het behalen van het Foech Frysk voor het basisonderwijs of het volgen van de opleiding tot docent Fries in het voorgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Per school kan voor meerdere werknemers subsidie aangevraagd worden. De kosten voor een opleiding of nascholing worden volledig gesubsidieerd. 

2. Les- en leesmateriaal

Goed les- en leesmateriaal is belangrijk voor het aanbieden van goed Fries onderwijs. Naast lesmateriaal en leesboeken kun je ook denken aan vaktijdschriften en ander materiaal waarmee het onderwijspersoneel zijn kennis over de Friese taal en cultuur kan verbeteren. Ook materiaal voor het aanbieden van meertalig onderwijs (incl. de Friese taal en cultuur) komt in aanmerking voor subsidie. De kosten voor les- en leesmateriaal voor de Friese taal worden voor 100% gesubsidieerd.

3. Cultuureducatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen kennis te laten maken met de Friese taal en cultuur. De kinderopvang, school of onderwijsinstelling kan een aanvraag doen voor een culturele activiteit in groepsverband in of buiten de school. Onder cultuureducatie valt onder andere een bezoek aan het theater of museum. Maar denk ook aan bijvoorbeeld film, muziek of literatuur. Activiteiten op het vlak van erfgoed, historie of natuur zijn ook mogelijk als er een duidelijke verbinding is met de Friese taal en cultuur. De kosten voor cultuureducatie worden voor 100% gesubsidieerd. 

4. Extra inzet medewerkers, leerkrachten en docenten

Extra aandacht voor het (vak) Fries vraagt ook extra inzet van medewerkers, leerkrachten en docenten. Daarom geeft de regeling ook ruimte voor het vervangen en/of vrijroosteren van personeel. Er kan subsidie aangevraagd worden voor het vervangen van een leraar die een opleiding volgt, maar ook voor een medewerker (of leerkracht/docent) die werkt aan extra activiteiten voor de Friese taal en cultuur. Bijvoorbeeld voor het maken van een taalbeleidsplan, het bijwonen van congressen, het ontwikkelen van lesmateriaal, het organiseren van activiteiten voor leesbevordering of het netwerken met andere scholen.

Kijk voor meer informatie over Taalplan Frysk 2030 op de website.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Wij raden u aan voor het aanvragen van de subsidie het Hulpmiddel te raadplegen.

U kunt subsidie aanvragen door gebruik te maken van het juiste aanvraagformulier. Het is belangrijk het aanvraagformulier volledig in te vullen en de bijlagen toe te voegen. U kunt het formulier invullen op de computer. U heeft hiervoor het programma Acrobat Reader DC nodig. Het bestand kan niet in de browser Edge of met Word worden ingevuld. Voor het invullen van het formulier door middel van Acrobat Reader DC volgt u onderstaande stappen:

 1. Open het aanvraagformulier in het programma Acrobat Reader DC
 2. Klik op ‘Invullen en ondertekenen’
 3. Vul de antwoorden in
 4. Print het formulier uit
 5. Onderteken het formulier
 6. Zorg ervoor dat alle gevraagde bijlagen ook uitgeprint worden
 7. Stuur het ondertekende formulier met de bijlagen per post op naar de provincie.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons Klantencontactcentrum via telefoonnummer 058 - 292 59 25, via mailadres: provincie@fryslan.frl of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Let op: binnenkort kunt u uw aanvraag voor deze regeling digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD (als particulier) of eHerkenning  (als onderneming) nodig.

Zie hier voor meer informatie.

Nadat u met DigiD of eHerkenning bent ingelogd kunt u uw aanvraag tussentijds opslaan en later (binnen 5 dagen) opnieuw openen.