Er gelden voorschriften bij het openen van een zwembad of zwemvijver. Als u gelegenheid biedt tot zwemmen of baden moet u aan de regels voldoen die in hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn opgenomen. Wilt u afwijken van die regels? In sommige gevallen is het mogelijk om een maatwerkvoorschrift aan te vragen. U vraagt het maatwerkvoorschrift aan bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Zwembaden en zwemvijvers moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Dit geldt ook voor zwembaden voor eenmalig gebruik. De regels waaraan voldaan moet worden staan in hoofdstuk 15 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De volgende (zwem)baden vallen niet onder de regelgeving:

 • bij een huishouden;
 • in een badruimte of een niet-gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie;
 • dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld;
 • dat bedoeld is voor contact tussen mens en dier (bijvoorbeeld zwemmen met dolfijnen, fish spa’s); of
 • aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd (bijvoorbeeld cruise).

Een zwembad of zwemvijver mag pas in gebruik worden genomen als aan alle eisen is voldaan. Als u wilt afwijken van de wettelijke voorschriften, kunt u in sommige gevallen een maatwerkvoorschrift aanvragen, bijvoorbeeld als u voor desinfectie van het bassinwater geen gebruik wilt maken van chloorverbindingen. U kunt een maatwerkvoorschrift aanvragen bij de provincie Fryslân.

Voorwaarden

Als u een maatwerkvoorschrift aanvraagt, geeft u de reden aan. Ook moet u aantonen dat het doel van de regel waar u van af wilt wijken, op andere wijze wordt bereikt. Het doel kan bijvoorbeeld het beschermen van de gezondheid van de gebruikers van het zwembad zijn.

Aanpak

U kunt de aanvraag indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) U kiest dan voor ‘Aanvragen’. In stap 3 kiest u voor de activiteit ‘Maatwerkvoorschrift aanvragen bij de gemeente of de provincie – Aanvraag maatwerkvoorschrift (Rijk)’. De aanvraag wordt door het DSO bij de provincie ingediend. Voor het doen van een aanvraag heeft u uw Digi-D of eHerkenning nodig. Lukt het u niet om de aanvraag online af te handelen? Neem dan contact op met 058 - 292 59 25.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Tegelijk kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank(externe link) als het gaat om een spoedeisende zaak. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank(externe link). Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Contact opnemen

U kunt een maatwerkvoorschrift aanvragen via het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO).(externe link) De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) behandelt uw aanvraag . Heeft u vragen over het indienen van een aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum van de provincie Fryslân of met FUMO (zwemwater@fumo.nl of 0566 - 75 03 00).

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft;
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn;
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.