Meer mensen die Fries kunnen praten, lezen en schrijven. Dat is het doel van de subsidieregeling Lesuren Fries in het onderwijs. Vanaf 1 april 2022 tot en met 14 oktober 2022  kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die Friese les aanbieden, kunnen een beroep doen op de regeling. De scholen moeten in Fryslân staan.

Fries in het voortgezet onderwijs vanaf het tweede leerjaar

De provincie wil het aanbieden van het vak Fries na de eerste klas bevorderen en wil de scholen helpen om meer leerlingen voor te bereiden op het examen Fries. Voor lesuren Fries vanaf de tweede klas tot en met de examenklas kunnen scholen in het voorgezet onderwijs subsidie krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om lesuren Fries op het vmbo, havo of vwo of om Friese les in het voortgezet speciaal onderwijs.

Fries op MBO en in het praktijkonderwijs

De provincie wil het aanbieden van Fries in het middelbaar beroepsonderwijs en in het praktijkonderwijs ondersteunen. Daarom kunnen scholen in het voortgezet onderwijs voor het schooltype praktijkonderwijs subsidie krijgen voor alle leerjaren, dus ook voor het eerste leerjaar. Dat geldt ook voor regionale opleidingscentra en agrarische opleidingscentra die Friese lessen aanbieden in een beroepsopleiding.

Voorwaarden

De aanvraagcriteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân(externe link).

We kunnen aanvragen alleen honoreren als zij tijdig bij ons binnenkomen. Het subsidieplafond is € 170.000 euro. Het subsidieplafond(externe link) is beschikbaar vanaf 1 april 2022 tot en met 14 oktober 2022.  Aanvragen die te vroeg of te laat arriveren, zullen we moeten weigeren.

Aanvraagformulier

De subsidie kan worden aangevraagd met behulp van het formulier. Het aanvraagformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend (door de directie van de school en soms ook door het schoolbestuur). Voor het MBO en het praktijkonderwijs moet een ander formulier worden gebruikt als voor vmbo, havo en vwo in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Als u vragen heeft over de regeling, kunt u contact opnemen met de provincie via 058 - 292 59 25 of via mail provincie@fryslan.frl.