Hier vindt u de Landschapstypenkaart van Fryslân, waar u digitale informatie kunt raadplegen over de landschapstypen van Fryslân.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Fryslân heeft een rijke schakering aan landschappen: kleinschalige zandlandschappen in het (zuid)oosten, het weidse veenweide- en merenlandschap in het Lage Midden overgaand naar de open kleilandschappen in het noorden en het westen, en uiteindelijk eindigend in het waddengebied met zijn kwelders, zee en eilanden. In het streekplan is de waarde van het landschap voor de bewoners en bezoekers en verschillende functies reeds uiteengezet.

Wij vragen bij ruimtelijke ontwikkelingen om een zorgvuldige inpassing en hebben hiervoor in het streekplan handvaten geleverd in de vorm van kernkwaliteiten per hoofdlandschapstype. De hoofdlandschapstypen beslaan relatief grote gebieden waar de kernkwaliteit grof gesorteerd waren uitgewerkt. Aangekondigd was deze grove indeling te verfijnen. De verfijning van de hoofdlandschapstypen is in de landschapstypenkaart vormgegeven.

Doel

Het doel van deze verfijning is:

 • Te gebruiken bij afwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Duidelijker beeld van de kernkwaliteiten als onderdeel van het landschap;
 • Inspiratiebron en ankerpunten bij planvorming.

Gebruikswijzer

Deze verfijnde indeling van de landschapstypen is uiteengezet op kaart en in een toelichting met beschrijvingen. De toelichting is zo opgebouwd dat er gestart wordt met de hoofdlandschapstypen uit het Streekplan. Op deze indeling zijn een paar nuanceringen aangebracht. Vooral het kleigebied heeft een nadere onderverdeling gekregen omdat op de schaal van de provincie er grote verschillen zijn tussen bijvoorbeeld het kleigebied van Westergo en het kleigebied van Oostergo.

Deze licht aangepaste indeling hebben we ‘deelgebieden’ genoemd. De onderverdeling per deelgebied is noodzakelijk omdat binnen het hoofdlandschapstype verschillen te benoemen zijn afhankelijk van het gebied. Per deelgebied is aangegeven (met de codering van het landschapstype) welk landschapstype daar voorkomt. Een woudontginning in de Noordelijke wouden kan er bijvoorbeeld anders uit zien dan een woudontginning in de Zuidelijke wouden. De codering voor de onderscheidende landschapstypen zijn op kaartbeeld weergegeven.

De vetgedrukte tekst zijn de kernkwaliteiten. Hierbij is per aspect van het landschap (wegen, bebouwing, structuur, water, enz.) weergegeven wat de kernkwaliteiten van dit landschapstype zijn. Deze kernkwaliteiten vragen wij te gebruiken in de ruimtelijke planvorming, zodat de onderscheidende landschapstypen herkenbaar blijven. Daarnaast zijn in cursief bijzonderheden voor dat landschapstype aangegeven die geen kernkwaliteit zijn maar in meer of mindere mate de kernkwaliteiten ondersteunen.

De landschapstypering geeft informatie over de huidige verschijningsvorm en ondergrond van het landschap. Zo kunt u bekijken wat de kernkwaliteiten per landschapstype inhouden. Daarbij is de volgende indeling gehanteerd:

 • Bodem en ondergrond
 • Maat en schaal
 • Structuren 
 • Dorpen
 • Boerenerven
 • Wegen
 • Water
 • Verkaveling
 • Beplanting

Informatie en verantwoording over het bestand

Basis voor de Landschapstypenkaart is:

 • De indeling van landschapstypen zoals in het Streekplan 2007 benoemd en bijbehorende Verordening Romte
 • bronnen als: historische kaarten, bodemkaarten, hoogtekaarten, geomorfologische en aardkundige kaarten

Aansprakelijkheid

De provincie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen veroorzaakt door of in verband gebracht met het gebruik van de gegevens op deze website, noch ten opzichte van diegene die deze gegevens gebruikt, noch ten opzichte van derden. Degene die deze gegevens gebruikt, vrijwaart de provincie voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade als gevolg van het gebruik van de verstrekte gegevens.

Vragen

Wilt u meer informatie over de Landschapstypenkaart? Neem dan contact met ons op via ons Klantcontactcentrum: 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl.

Colofon

Deze kaart is gemaakt door de afdeling Beleids- en Geo-informatie en de afdeling Stêd en Plattelân van de provincie Fryslân.