Inpassingsplan windenergie, verzoek

Wilt u of uw bedrijf een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie Fryslân beoordelen of hiervoor een inpassingsplan nodig is.

Daarvoor dient u bij de provincie Fryslân een verzoek in om een inpassingsplan vast te stellen. De rijksoverheid heeft als doelstelling om versneld windmolenparken te realiseren. De provincie Fryslân kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het bestemmingsplan vast. Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een inpassingsplan vast. Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.

Omschrijving

U wilt of uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie beoordelen of hiervoor een projectbesluit nodig is. Daarvoor dient u bij de provincie een verzoek in om een projectbesluit vast te stellen.

De rijksoverheid heeft als doel om versneld windmolenparken te bouwen. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het omgevingsplan vast.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een projectbesluit vast.

Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de minister van Economische Zaken en Klimaat een verzoek indienen.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het maken van het projectbesluit en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • De capaciteit van de installatie ligt tussen de 5 en 100 megawatt;
 • U heeft de gemeente gevraagd om een bestemmingsplan windenergie en de gemeente heeft geweigerd daaraan mee te werken.

De provincie Fryslân kan ook besluiten om het verzoek voor het inpassingsplan af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat het windenergieplan niet past in het beleid van de provincie of de gemeente. De provincie Fryslân moet in dat geval een andere locatie aanwijzen waar het initiatief voor windenergie gerealiseerd kan worden. Ook kan de provincie Fryslân besluiten niet mee te werken aan het initiatief. Dat moet via een verzoek aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. De redenen zijn onder andere:

 • De provincie Fryslân verwacht niet dat door toepassing van het inpassingsplan de besluitvorming veel sneller gaat of dat er andere “aanmerkelijke voordelen” zijn te behalen. De omvang, aard en ligging van de geplande productie-installatie geven ook geen reden om dit te verwachten;
 • De provincie Fryslân kan op een andere manier voldoen aan haar bijdrage aan de rijksdoelstelling voor de opwekking op land van duurzame elektriciteit door windenergie.

Aanpak

Overleg eerst met belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in de buurt wonen of bedrijven die vlakbij staan. Overleg vooraf ook met de provincie én met uw gemeente. Dit vergroot de kans dat zij uw verzoek positief beoordelen.

Zo doet u uw verzoek:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Termijn

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek of zij medewerking aan het verzoek wil verlenen of niet.

Bezwaar en beroep

Tegen een weigering kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de provincie Fryslân.

Contact opnemen

U meldt uw plannen voor een installatie voor windenergie bij de gemeente. Weigert de gemeente aan het project mee te werken? Dan verzoekt u de provincie Fryslân een inpassingsplan te maken voor het stuk grond.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.