Samenvatting

Wilt u of uw bedrijf een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit van tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet de provincie Fryslân beoordelen of hiervoor een inpassingsplan nodig is.

Daarvoor dient u bij de provincie Fryslân een verzoek in om een inpassingsplan vast te stellen. De rijksoverheid heeft als doelstelling om versneld windmolenparken te realiseren. De provincie Fryslân kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windmolenpark.

Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit kleiner dan 5 megawatt? Hiervoor stelt de gemeente het bestemmingsplan vast. Wilt u een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit groter dan 100 megawatt? Hiervoor stellen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur & Waterstaat een inpassingsplan vast. Wilt u een installatie voor windenergie op zee aanleggen of uitbreiden? Dan moet u hiervoor bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat(externe link) een verzoek indienen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De capaciteit van de installatie ligt tussen de 5 en 100 megawatt;
  • U heeft de gemeente gevraagd om een bestemmingsplan windenergie en de gemeente heeft geweigerd daaraan mee te werken.

De provincie Fryslân kan ook besluiten om het verzoek voor het inpassingsplan af te wijzen. Bijvoorbeeld omdat het windenergieplan niet past in het beleid van de provincie of de gemeente. De provincie Fryslân moet in dat geval een andere locatie aanwijzen waar het initiatief voor windenergie gerealiseerd kan worden. Ook kan de provincie Fryslân besluiten niet mee te werken aan het initiatief. Dat moet via een verzoek aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat(externe link). De redenen zijn onder andere:

  • De provincie Fryslân verwacht niet dat door toepassing van het inpassingsplan de besluitvorming veel sneller gaat of dat er andere “aanmerkelijke voordelen” zijn te behalen. De omvang, aard en ligging van de geplande productie-installatie geven ook geen reden om dit te verwachten;
  • De provincie Fryslân kan op een andere manier voldoen aan haar bijdrage aan de rijksdoelstelling voor de opwekking op land van duurzame elektriciteit door windenergie.

Contact

U meldt uw plannen voor een installatie voor windenergie bij de gemeente. Weigert de gemeente aan het project mee te werken? Dan verzoekt u de provincie Fryslân een inpassingsplan te maken voor het stuk grond.

Termijn

De provincie Fryslân beslist binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek of zij medewerking aan het verzoek wil verlenen of niet.

Bezwaar en beroep

Tegen een weigering kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de provincie Fryslân.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het maken van het inpassingsplan en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken.

Wet- en regelgeving

Wet milieubeheer(externe link)
Waterwet(externe link)
Wet ruimtelijke ordening(externe link)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(externe link)
Elektriciteitswet 1998(externe link)
Crisis- en herstelwet(externe link)
Wet natuurbescherming(externe link)