Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

Wilt u als gemeente een herindeling en/of (een) grenscorrectie(s) doorvoeren, al dan niet gecombineerd? Dan heeft de provincie een aantal specifieke bevoegdheden volgens de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi(externe link)): bijvoorbeeld het afgeven van een zienswijze op herindelingsvoorstel, de vaststelling van de grensbeschrijving, besluitvorming rondom herindelingsverkiezingen en de kadastrale inschrijving van de registergoederen op de nieuwe gemeentelijke tenaamstelling. Het is daarom verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met de provincie op te nemen. Kijk voor relevante documentatie op deze link (als introductie op het onderwerp is met name het op deze website geplaatste handboek aan te raden). 

Herindeling: De gemeenten stellen een (gelijkluidend!) herindelingsontwerp vast en moeten dit 8 weken ter inzage leggen, waar iedereen zijn mening over het ontwerp kenbaar kan maken. Hierna stellen de raden (al dan niet gewijzigd op basis van de ingekomen reacties) een (gelijkluidend!) herindelingsadvies vast. Dit herindelingsadvies moeten de gemeenten aan gedeputeerde staten zenden, die hun zienswijze moeten geven. Voor een soepel besluitvormingsproces is het goed om daarom zo vroeg mogelijk afstemming met de provincie te zoeken.

Grenscorrectie: Een wijziging van een onderlinge gemeentegrens kan doorgevoerd worden met (gelijkluidende!) raadsbesluiten. Tenzij de grenscorrectie tevens de provinciegrens betreft, dan dient de wijziging bij (gelijkluidende!) statenbesluiten plaats te vinden. Verder zijn de procedurele provinciale bevoegdheden bij een grenscorrectie vergelijkbaar als bij een herindeling (met uitzondering van een zienswijze op het voorstel van de grenscorrectie). Ook hiervoor geldt: het is verstandig om tijdig afstemming met de provincie te zoeken.

Omschrijving

Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie Fryslân met een beschrijving van de nieuwe grenzen. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten die vanaf het begin al onderdeel uitmaakt van het herindelingsvoorstel. Indien van toepassing stelt de provincie Fryslân stelt voorts bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.