Wolkom by de fragelist oer streektalen. Moai dat jo meiwurkje wolle! Klik op ûndersteande link om nei de fragelist te gean.

Fragelist

Yn Fryslân wurde neist it Frysk en Nederlânsk ek in soad streektalen sprutsen. Dat wolle wy graach sa hâlde! Doch mei oan it streektale-ûndersyk en folje in fragelist yn oer jo taalgebrûk. It makket dêrby net út oft jo ien fan de streektalen krekt in soad, amper of net brûke.

Kaart van Fryslân met woorden in Friese streektalen