FNP

3e loko-kommissaris

Een portretfoto van Sijbe Knol

Portefúlje

 • Romtlike oardering
 • Wenje
 • Enerzjy-transysje
 • Kultuer
 • Leefberens

Noardeast Fryslân

  Mail: secr.gs.knol@fryslan.frl

  Njonkenfunksjes op persoanlike titel:

  • FNP, PR Kommisje (om ’e nocht)
  • FNP, EFA Kommisje (om ’e nocht)
  • EFA (European Free Alliance), pleatsferfangend vice-presidint (om ’e nocht)