Wolle jo ris yn it provinsjehûs sjen? Dat kin! De provinsje Fryslân fersoarget rûnliedingen wêrby jo in oantal monumentale hichtepunten fan it gebou kriget te sjen wêrûnder ek de Statenzaal en de kunstcollectie fan de provinsje Fryslân wurdt toand.

Foar groepsinformaasje freegje wy jo it formulier (NL) yn te foljen.

Groepsformulier