Represintaasjekosten

Jo treffe hjir yn it fearnsjier in oersjoch oan fan de represintaasjekosten dy't de kommissaris fan de Kening en de oare leden fan it kolleezje fan Deputearre Steaten yn it oanbelangjende fearnsjier makke hawwe. It giet om kosten dy 't sy op grûn fan harren funksje as fertsjintwurdiger fan de provinsje Fryslân makke hawwe.

Administraasje

De provinsje Fryslân leit de kosten fêst fia faktueren ûntfongen fan leveransiers. Hjirop stean de bedraggen foar tsjinsten levere oan bestjoerders.