Regionaal Waterprogramma 2022/2027

It RWP is op 30 novimber 2022 fêststeld troch Provinsjale Steaten. It folsleine programma fine jo hjir. Yn it ta stân kommen fan it programma leit it op besjen. Alle ûntfongen reaksjes binne ferwurde yn de reaksjenota dy't yn 'e mande mei it Wetterskip opsteld is.

Documenten

Hawwe jo problemen mei de lêsberens? Dan kinne jo in formulier ynfolje of belje mei it Klantkontaktsintrum. Sy helpe jo graach fierder.