Yn Fryslân wurkje ferskillende organisaasjes gear om besmettingen fan it koroanafirus foar te kommen en de gefolgen fan it firus te beheinen. Krekt as de Fryske gemeenten is ek provinsje Fryslân dêr by oansletten. De provinsje folget dêryn de advizen fan de GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân.

Meast stelde fragen - coronafirus organisaasje

Lanlike maatregels

It kabinet besleat op tiisdei 11 maaie dat de koroanamaatregels yn Nederlân fierder ferromme wurde. 

Fan 1 desimber 2020 ôf is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 fan krêft. Dizze wet jildt foarriedich foar trije moannen.  Hjirmei ferfalt de noodverordening. Lês op de webside fan Veiligheidsregio Fryslân mear oer dizze wet.

Provinsjale maatregels

De provinsje Fryslân nimt as gefolch fan de maatregels fan it regear sels ek maatregels om organisaasjes yn ‘e provinsje te helpen yn dizze krisistiid.

Mear ynformaasje oer it koroanafirus:

  • Wolle jo mear witte oer it firus en wat jo dwaan kinne om foar te kommen dat jo siik wurde? Mear ynformaasje fine jo op ‘e webside fan GGD Fryslân, de webside fan de Ryksoerheid en op ‘e webside fan it RIVM;
  • Hawwe jo nei it lêzen fan de ynformaasje op de dyselde websiden noch fragen oer it firus? Nim dan kontakt op mei it publyksynformaasjenûmer fan de Ryksoerheid fia 0800-1351. Fan it bûtenlân út is it nûmer te berikken troch te skiljen nei +312 0205 1351;
  • Foar fragen oer de eigen sûnens: nim kontakt op mei jo húsdokter of mei GGD Fryslân op 088 – 229 92 22 (op wurkdagen tusken 09.00 - 17.00 oere). Besjoch earst de neamde websiden foardat jo skilje.
  • GGZ Friesland hat in koroana lústerservice opset. Hjir kinne alle Friezen mei psychische fragen terjochte.

Koroanamonitor

Lês hjir de meast aktuele koroanameter.

Koroanamonitor

Wolle jo de koroanamonitor graach moanliks ûntfange?

Abonneer