Parsefragen

Rûtekaart en hûsrigels

Foar it betrêdzje fan ús provinsjehûs jilden in tal rigels. Laad hjir de rûtekaart nei it provinsjehûs.

Parsefragen

Privacyferklearring

Besjoch ús privacyferklearring op dizze side.

Milieuklachten, meldingen iepenbiere romte

Hawwe jo klachten oer wetter- en boaiemfersmoarging, fiskstjerte, oaljeloazings, stank- en stofoerlêst fan fabriken of lûdsoerlêst of oer defekten oan de  ferkearsljochten, gersmeane of bestriden van glêdens? Dizze kinne jo yntsjinje fia dizze link.

Beswieren en Klachten

De provinsje Fryslân nimt in soad besluten en besiket har taken goed út te fieren. It kin barre dat jo it net ris binne mei in (skriftlik) beslút fan Provinsjale Steaten, Deputearre Steaten of de Kommissaris fan de Kening, of oer de manier wêrop jo behannele binne. Lês mear oer it yntsjinje fan beswieren en klachten op ûndersteande side.

Milieuklachten, meldingen iepenbiere romte

Hawwe jo klachten oer wetter- en boaiemfersmoarging, fiskstjerte, oaljeloazings, stank- en stofoerlêst fan fabriken of lûdsoerlêst of oer defekten oan de  ferkearsljochten, gersmeane of bestriden van glêdens? Dizze kinne jo yntsjinje fia dizze link(externe link)

Beswieren en Klachten

De provinsje Fryslân nimt in soad besluten en besiket har taken goed út te fieren. It kin barre dat jo it net ris binne mei in (skriftlik) beslút fan Provinsjale Steaten, Deputearre Steaten of de Kommissaris fan de Kening, of oer de manier wêrop jo behannele binne. Lês mear oer it yntsjinje fan beswieren en klachten op ûndersteande side.