2e loko-kommissaris

Portret Friso Douwstra

Portefúlje

 • Ekonomy, rekreaasje en toerisme
 • Europa
 • Wetter en boaiem
 • Feangreide
 • Iselmar
 • Mynbou
 • BRZO

Súdwest Fryslân

  Mail: secr.gs.douwstra@fryslan.frl

  Amtsbûne njonkenfunksjes

  Ekonomy en Gastfrijheid

  • IPO: Lid fan de BAC Regionale Economie en Cultuur, dossierhouder Circulaire economie
  • Lid fan it Deistich Bestjoer fan SNN
  • Lid fan de Regiegroep SNN
  • Lid fan Economic Board Noord Nederland
  • Fêste fertsjintwurdiger oandielhâldersfergadering NOM
  • Fêste fertsjintwurdiger oandielhâldersfergadering FOM
  • Foarsitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Marrekrite

  Europa

  • Lid Comité van de Regio’s, portefúlje SEDEC (Social Policy, Education, Employment, Research and Culture)
  • Lid Bestjoer Huis van de Nederlandse Provinciën, , dossierhouder Circulaire Economie
  • Lid Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

  Wetter, miljeu en boaiem

  • Lid Deputearrenoerlis Besluit Risico’s Zware Ongevallen Noord-Nederland
  • Fêste fertsjinwurdiger oandielhâldersvergadering / foarsitter Comité van Aandeelhouders Vitens
  • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
  •  
  • Lid Deltaprogramma IJsselmeerkust
  • Lid Deltaprogramma Waddenzee
  • Lid RBO-Noord
  • Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water

  Feangreide

  • Foarsitter Bestjoerlik Oerlis Feangreide
  • Foarsitter Bestuurlijk overleg Funderingen

  Mynbou

  • Lid Bestjoerlik oerlis omgevingsproces Ternaard
  • Lid Bestjoerlik platform gemeenten met kleine gasvelden
  • Foarsitter Friese Mijnbouwtafel

  Njonkenfunksjes op persoanlike titel

  • Lid RvT Stichting Lezen & Schrijven. Gjin besoldiging.
  • Trainer Eduardo Frei Foundation. Gjin besoldiging.