2e loko-kommissaris

Portret Friso Douwstra

Portefúlje

 • Ekonomy, rekreaasje en toerisme
 • Europa
 • Wetter en boaiem
 • Feangreide
 • Iselmar
 • Mynbou
 • BRZO

Súdwest Fryslân

Mail: secr.gs.douwstra@fryslan.frl

Amtsbûne njonkenfunksjes

Ekonomy en Gastfrijheid

 • IPO: Lid fan de BAC Regionale Economie en Cultuur, dossierhouder Circulaire economie
 • Lid fan it Deistich Bestjoer fan SNN
 • Lid fan de Regiegroep SNN
 • Lid fan Economic Board Noord Nederland
 • Fêste fertsjintwurdiger oandielhâldersfergadering NOM
 • Fêste fertsjintwurdiger oandielhâldersfergadering FOM
 • Foarsitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Marrekrite

Europa

 • Lid Comité van de Regio’s, portefúlje SEDEC (Social Policy, Education, Employment, Research and Culture)
 • Lid Bestjoer Huis van de Nederlandse Provinciën, , dossierhouder Circulaire Economie
 • Lid Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

Wetter, miljeu en boaiem

 • Lid Deputearrenoerlis Besluit Risico’s Zware Ongevallen Noord-Nederland
 • Fêste fertsjinwurdiger oandielhâldersvergadering / foarsitter Comité van Aandeelhouders Vitens
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 •  
 • Lid Deltaprogramma IJsselmeerkust
 • Lid Deltaprogramma Waddenzee
 • Lid RBO-Noord
 • Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water

Feangreide

 • Foarsitter Bestjoerlik Oerlis Feangreide
 • Foarsitter Bestuurlijk overleg Funderingen

Mynbou

 • Lid Bestjoerlik oerlis omgevingsproces Ternaard
 • Lid Bestjoerlik platform gemeenten met kleine gasvelden
 • Foarsitter Friese Mijnbouwtafel

Njonkenfunksjes op persoanlike titel

 • Lid RvT Stichting Lezen & Schrijven. Gjin besoldiging.
 • Foarsitter Eduardo Frei Foundation. Gjin besoldiging.