Founded in Friesland stipet talint, start-ups en scale-ups om mei-inoar te bouwen oan in duorsume takomst. Mei in sterk start-upklimaat ûntstiet der mear ynnovaasje en dynamyk yn Fryslân. Dat is goed foar de ekonomy, mar foaral ek foar brede wolfeart. Founded in Friesland stipet fia fjouwer spoaren: rezjy op it ekosysteem, ynspiraasje, edukaasje en Business Development.

Benijd wat Founded in Friesland foar dy betsjutte kin en wat der allegear fasilitearre wurdt yn de regio? Besjoch de webside(eksterne link).