In better en feiliger farwegenet yn Fryslân komt tichterby. De provinsje past it Van Harinxmakanaal de kommende jierren fierder oan foar klasse Va-skippen. De provinsje ûndersiket ek maatregels om ’e feiligens op ’e farwegen nei ’t Hearrenfean en Drachten grutter te meitsjen. Oft it reëel is om te ynvestearjen yn ’e farwei nei Drachten, is ûnderdiel fan in ûndersyk nei de takomst fan polder de Hegewarren.

Farwei ’t Hearrenfean

In nije bypass foar de farwei nei ’t Hearrenfean is foar it kolleezje fan Deputearre Steaten op dit stuit net oan ’e oarder. De gemeente Hearrenfean hat ûndersyk dien nei de mooglikheden om grutte klasse Va-skippen (110 meter lang en 11,4 meter breed) nei ’t Hearrenfean farre te litten. De gemeente advisearret om in bypass by Terherne oan te lizzen, om ’e beropsfeart en rekreaasjefeart fan inoar te skieden. It is foar de gemeente lykwols net mooglik om dêr finansjeel oan by te dragen.

DS stelt no út om fêst te hâlden oan it beslút fan Provinsjale Steaten út 2018. Dat hâldt yn, dat mei yngong fan 1 july 2021 de ûntheffing foar klasse Va-skippen op ’e besteande farrûte ferfalt. Mar de provinsje wol al maatwurk útfiere. Dêrom wol DS ta op in ferromming fan ’e maksimaal tastiene bridte fan in skip: fan 10 nei 10,50 meter. It is dan te rêden om lytse Va-skippen (86 meter lang en 10,50 meter breed). Dat betsjut, dat de haven fan ’t Hearrenfean makliker te berikken wurdt.

Van Harinxmakanaal

It Van Harinxmakanaal wurdt fierder oanpast foar klasse Va-skippen. Dêrtroch wurdt de befarberens en ’e feiligens op it wetter ferbettere. It kanaal sil tsjinje as omfarrûte as (in part fan) it Prinses Margrietkanaal net brûkt wurde kin. De provinsje sil de bochten by Frjentsjer, Langdiel en Froskepôlle rommer meitsje. It ferfangen fan provinsjale brêgen giet de provinsje de kommende jierren mei troch. Op ’e krapste parten fan ’e farwei wurde plakken ynrjochte dêr’t laden klasse Va-skippen inoar feilich passearje kinne. By brêgen wurde wacht- en lisplakken oanlein of ferfongen. In knipepunt op ’e rûte is de HRMK-spoarbrêge. It ferfangen fan dy brêge troch in spoarakwadukt is ûnderwerp fan ûndersyk. De provinsje is oer dy brêge yn petear mei it Ryk.

Farwei Drachten

Ut ûndersyk hat bliken dien dat it ferhúzjen fan bedriuwen yn Drachten dy’t fan transport oer wetter ôfhinklik binne, kompleks en djoer is. Dat jildt ek foar oare ferfierskonsepten, lykas it ferladen yn lytsere skippen of triuwbakken. De iennige mooglikheid op dit stuit om Drachten folslein berikber te meitsjen foar klasse Va-skippen, is in nij trasee troch polder de Hegewarren: oare trasees binne earder ôfwiisd. DS slacht foar om in ferfolchûndersyk nei dy opsje mei te nimmen yn it ôfrûnjend ûndersyk nei de helberens fan in gebietsûntwikkeling foar de Hegewarren. Oer in jier moat dúdlik wêze wat oft al en net kin.

Feiligens

Om ’e feiligens op it wetter nei ’t Hearrenfean en Drachten foar sawol de beropsfeart as de rekreant te ferbetterjen, ûndersiket de provinsje it kommende healjier in stikmannich maatregels. It is datoangeande bygelyks te rêden om it ferbetterjen fan sichtlinen, it oanpassen fan buorden en it ferbetterjen fan ’e markearring fan it farwetter.

Beslútfoarming

Deputearre Steaten lizze de mooglik te nimmen maatregels en ûndersyksopsjes foar oan Provinsjale Steaten, dy’t op 27 novimber besluten nimme oer dy ûnderwerpen.

Foarôfgeand oan it kedizen yn Provinsjale Steaten wurde ‘mominten’ organisearre om mei steateleden yn petear te gean. Bygelyks wilens de Steatemerk op 20 novimber tusken 16.00 en 19.30 oere. Op 20 novimber is der in harksitting fan 19.30 oere ôf. Under dy harksitting kinne jo formeel ynsprekke. Oanmelde dêrfoar is needsaaklik en ferrint fia de steategriffy. De steategearkomste op 27 novimber is iepenbier. Ynsprekke wilens dy gearkomste kin lykwols net.