BBB

1e loko-kommissaris

Portretfoto Gedeputeerde Eke Folkerts

Portefúlje

  • Finânsjes (inklusief REC en FUMO)
  • Taal en taalûnderwiis
  • Bedriuwsfiering
  • Kwaliteit iepenbier bestjoer
  • Bestjoerlike fernijing en partisipaasje
  • Grûnsaken
  • Erfguod

Súdeast Fryslân

Mail: secr.gs.folkerts@fryslan.frl

Njonkenfunksjes op persoanlike titel:

  • Organisatoarysk belutsen by EDF Congres 2024 (gjin besoldiging)
  • Agrarysk wurk (melkster) (gjin besoldiging)