BBB

5e loko-kommissaris

Portretfoto Gedeputeerde Eke Folkerts

 

Portefúlje

 • Finânsjes
 • Taal en taalûnderwiis
 • Bedriuwsfiering
 • Kwaliteit iepenbier bestjoer
 • Bestjoerlike fernijing en partisipaasje
 • Grûnsaken
 • REC en FUMO

Súdeast Fryslân

  Mail: secr.gs.folkerts@fryslan.frl

  Njonkenfunksjes op persoanlike titel:

  • Organisatoarysk belutsen by EDF Congres 2024 (gjin besoldiging)
  • Agrarysk wurk (melkster) (gjin besoldiging)