Beliedsregels geur Bedriuwen Fryslân 2019

Wêr soargje de Beliedsregels geur foar?

De Beliedsregels geur soargje foar in transparant ôfwegingskader foar geursituaasjes en rjochtsje har op it foarkommen fan hindersituaasjes. Neffens it ryksbelied bepale de gemeentlike en provinsjale foechhawwende sjoen wat foar in beskaat gebiet in akseptabel hindernivo is. Der bestean foar rook dan ek gjin algemien jildende noarmen. It is dêrom fan belang oer in toetsingskader te beskikken wêrmei 't takomstige hindersituaasjes foarkaam wurde kinne.

Het belied, sa as fêstlein yn de beliedsregels geur, hat de neikommende haadskaaimerken:

  • De regels rjochtsje har op it foarkommen fan takomstige hindersituaasjes; 
  • Der is in toetsingskader wêrmei't de analyze en beoardieling fan in geursituaasje plakfynt. It toetsingskader stelt gjin noarm, mar omfettet in ôfweidingstrajekt dat ôfbeakene wurdt troch in grins- en streefwearde, mei dêrtuskenyn in rjochtwearde; 
  • It ôfwegingstrajekt ferskilt foar besteande en nije situaasjes. Sa wurdt ynfolling jûn oan it útgongspunt om nije hindersituaasjes foar te kommen; 
  • De wearden fan it toetsingskader wurde mei beskaat troch it geurtype (de mjitte fan oannamheid) en de funksje fan it belêste gebiet, en omskriuwen grinzen foar sawol kontinue geurboarnen as boarnen mei pikemissys of emisjes dy't komselden optrede.