Ferline jier binne wy begûn mei it ûnderhâldswurk op de provinsjale dyk N 355. Wy hawwe de dyk tusken Quatrebras en Noardburgum oanpakt. Dêrneist hawwe wy it krúspunt by Quatrebras op 'e nij ynrjochte. Fan ‘t jier wurkje wy fierder oan de dyk tusken Noardburgum en Twizel.

Wurksumheden N355

Tusken Noardburgum en de rotonde by Twizel fiere wy grut ûnderhâld út oan de haadrydbaan. Wy begjinne mei asfaltûndersyk en ynventarisaasje op skea fan de dyk. Dêrnei freze wy it âlde asfalt fuort. Sadree't dat klear is bringe wy de nije asfaltlagen oan. Op 'e ôfslach rjochting de Simmerdyk bringe wy middenlieders oan.

Planning

De wurksumheden op de N355 starte net op 2 oktober, mar in wike letter. Op moandei 9 oktober om 20:00 oere set oannimmer BAM Infra bv mei it wurk oan de provinsjale dyk útein. Sneontemoarn 28 oktober om 06:00 oere is it wurk klear.

Troch de wike tusken 06.00 oere en 20.00 oere en yn it wykein kin it ferkear by de wurksumheden del ride. Yn de nachten (tusken 20.00 oere en 06.00 oere) is de dyk ticht foar alle ferkear.

De wurksumheden oan de N 355 tusken Noardburgum en Twizel rinne in wike út. De nachtwurksumheden gean troch oant en mei 4 novimber. De wichtichste reden foar de útrin is de protte rein fan de ôfrûne wiken.

omleidingsroute N355
Omliedingsrûte tusken 20.00 en 06.00 oere.

Wyldpaed folget letter

By it wurk yn oktober wurdt it krúspunt Wyldpaed noch net oanpast. Op it stuit binne wy dwaande mei it ûntwerp dêrfoar. Dêrnei kinne wy úteinsette mei it ferlizzen fan kabels en liedingen en kinne wy in oannimmer sykje. It ferlizzen fan de kabels en liedingen kostet faak in soad tiid. Dêrom hawwe wy der no foar keazen om tydlike maatregels te nimmen foar de feiligens. Der komt in beheining fan ‘e faasje op it krúspunt en wy soargje derfoar dat de fytsoerstek dúdliker te sjen is.

Op 'e hichte bliuwe?

Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan it wurk oan de N355? Meld jo dan fia de knop oan foar de digitale nijsbrief. Hawwe jo gjin e-mailadres en wolle jo graach op 'e hichte bliuwe? Nim dan kontakt op mei it klantkontaktsintrum om in nijsbrief op papier oan te freegjen.

Oanmelde nijsbrief

Kontakt

Hawwe jo fragen of opmerkingen oer dit projekt? Dan kinne jo kontakt opnimme fia telefoannûmer 058 – 292 59 25 of e-mail provincie@fryslan.frl fan moandei oant en mei freed yn kantoaroeren.