De provincie Fryslân stimuleert en subsidieert, overeenkomstig Europese en nationale wet- en regelgeving, het gebruik van het Fries. Het onderwijs vormt daarin een centraal domein. De provincie stelt veel financiële middelen beschikbaar voor het Fries in het onderwijs, op alle niveaus en voor alle leeftijden.

Voorschools

De provincie stimuleert het gebruik van het Fries bij jonge kinderen. Zo zet de provincie erop in dat op veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een tweetalig Fries-Nederlands beleid gevoerd wordt. Op dit moment zijn ongeveer de helft (plm. 200) van het totale aantal (plm. 400) voorschoolse locaties tweetalig. Deze locaties krijgen begeleiding van het Sintrum Frysktalige Berne Opfang (SFBO).(eksterne keppeling)

Primair en voortgezet onderwijs

Elke school binnen het Friese taalgebied is verplicht om (sommige of alle – zie ook Taalplan Frysk(eksterne keppeling), kerndoelen voor het Fries te behalen. Daarnaast zijn er ongeveer 70 drietalige basisscholen (3ts) en 6 locaties voor meertalig voortgezet onderwijs (mvo) waar zowel het Fries, Engels als Nederlands als instructietaal worden gebruikt in een substantieel deel van de onderwijstijd. De drie- en meertalige scholen zijn verenigd in een netwerk en krijgen begeleiding van het Sintrum Meartaligens(eksterne keppeling) van Cedin. De onderwijsmaterialen worden in opdracht en met subsidie van de provincie ontwikkeld door met name Cedin(eksterne keppeling) en Afûk(eksterne keppeling). De laatste jaren is ingezet op het ontwikkelen van digitale leermaterialen. Ook is er een toetsings- en leerlingvolgsysteem ontwikkeld, onder de naam GRIP(eksterne keppeling).

Middelbaar beroepsonderwijs

In het beroepsonderwijs is het wettelijk niet verplicht om het Fries aan te bieden. Wel wordt op enkele locaties (ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College) het Fries bij sommige opleidingen – voornamelijk de opleidingen gericht op zorg, opvoeding en onderwijs – modulair aangeboden. Studenten behalen een certificaat als ze de module Fries met goed resultaat doorlopen hebben.  Afûk(eksterne keppeling) en het Sintrum Meartaligens (eksterne keppeling)van Cedin werken samen aan het ontwikkelen van een module Fries voor het beroepsonderwijs en het opzetten van een passend leermiddelenaanbod.

Hoger onderwijs

De hogeschool in de provincie (NHL Stenden) biedt het Fries aan in zijn lerarenopleidingen, gericht op zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Er is een speciale drietalige stroom ingericht voor toekomstige leerkrachten op een (drietalige) basisschool in de provincie. Ook biedt de hogeschool nascholingscursussen(eksterne keppeling) Fries aan en een cursus voor taalcoördinatoren(eksterne keppeling) in het basisonderwijs.

Universitair onderwijs

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) biedt een bacheloropleiding Minorities and Multilingualism (eksterne keppeling)aan, met daarin opgenomen een optionele specialisatie in het Fries. Ook biedt de RuG een masteropleiding tot eerste graads leraar Fries en een masteropleiding Multilingualism (verbonden aan de elfde faculteit Campus Fryslân(eksterne keppeling)) aan. Ook zijn er promovendi aangesteld die onderzoek naar een aan het Fries of aan Fryslân gerelateerde onderwerpen.