Rondom de beek Alddjip, ook wel bekend als Koningsdiep of Boarne, ligt het gebiedsontwikkelingsproject de Dulf-Mersken. In dit gebied, tussen Beetsterzwaag, Nij Beets, Terwispel en Tijnje, werken we aan water en natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat is een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Een deel van dit gebied is ook onderdeel van een Europees netwerk van topnatuur: Natura 2000. Dat gebied heet Van Oordt’s Merksen. Om de bijzondere soorten, planten en dieren, te beschermen en te versterken worden daar maatregelen van het Natura 2000-beheerplan uitgevoerd.

Nieuw inrichtingsplan polder De Dulf-Janssenstichting en inloopbijeenkomst

Op dit moment werken we aan een inrichtingsplan voor polder De Dulf-Janssenstichting. Daarvoor hebben we in 2021 al bijeenkomsten georganiseerd om met inbreng van grondeigenaren, pachters, bewoners en organisaties tot eerste schetsontwerpen te komen. Er ligt nu een concept inrichtingsplan klaar die we graag met u willen delen. 

Inloopbijeenkomst 16 juli 2024

Op dinsdag 16 juli organiseren we een inloopbijeenkomst waar u met ons in gesprek kunt over het inrichtingsplan. Ook is Van der Wiel daar aanwezig om een toelichting te geven op de plannen voor de uitbreiding en inrichting van de zandwinplas bij Nij Beets. Verderop op deze webpagina vindt u meer informatie over het plan voor de inrichting van de polder De Dulf-Janssenstichting.

  • Wanneer: 16 juli 2024 van 17.00 tot 21.00 uur
  • Waar: Dorpshuis ’t Trefpunt, Doarpsstrjitte 9, 9245 HP in Nij Beets  

U kunt het inrichtingsplan alvast inkijken:

Geef uw reactie op het inrichtingsplan

Een kaart met daarop het gebied Dulf-Mersken aangegeven

Doelen van het project

Binnen gebiedsontwikkeling de Dulf-Mersken werken we aan verschillende doelen. Dat zijn:

  • Inrichten van nieuwe natuur in polder De Dulf en Janssenstichting
  • Verminderen van verdroging in het bestaande Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken
  • Ervoor zorgen dat water en (water)dieren via de beek Alddjip weer onder de A7 door kunnen
  • Meer ruimte voor waterberging
  • Herstel en ontwikkeling van oevers en kaden
  • Vervanging gemaal De Dulf
  • Recreatief medegebruik waar mogelijk inpassen en verbeteren 

In het gebied spelen andere belangen. Bijvoorbeeld drinkwater- en zandwinning en agrarische en recreatieve belangen. Om de doelen te bereiken werken we samen met alle betrokkenen, o.a. terreinbeheerders, Wetterskip Fryslân, LTO, Gemeente Opsterland, ondernemers, particuliere grondeigenaren en omwonenden.

Natuurherstel in bestaande natuurterreinen

Binnen de bestaande natuurterreinen aan de oostkant van de A7 hebben de grondeigenaren al diverse maatregelen uitgevoerd. Met als doel zoveel mogelijk grondwater binnen het natuurgebied vast te houden. Zo zijn al veel sloten in dit gebied ondieper gemaakt en waar mogelijk gedempt waardoor ze minder water afvoeren. 

Water met pompeblêden en riet er om heen.
Koningsdiep ten oosten van de A7.

Beekdalherstel

Op dit moment is er geen verbinding tussen het Alddjip aan de west- en aan de oostkant van de A7. De weg zorgt voor een ‘knip’ in het Alddjip. Daarom is in 2015 al een duiker en faunapassage aangelegd onder de A7. Het is de bedoeling dat bij de inrichting van polder De Dulf-Janssenstichting het water weer onder de A7 doorstroomt. We streven ernaar om dit in de periode 2025-2027 te realiseren. Nu wordt het water van de beek via de Skipsleat afgevoerd. Zodra de nieuwe verbinding klaar is,  wordt de duiker opengezet en kan het water weer via dit deel van het Alddjip gaan stromen. Zo wordt de polder met zoveel mogelijk beekwater gevoed.

Zandwinplas

Eén van de maatregelen uit het Natura 2000-beheerplan is het verhogen van het waterpeil in de bestaande zandwinplas bij Nij Beets. Dit doen we in overleg met de exploitant van de zandwinplas.

Als we het waterpeil van de zandwinplas verhogen, zorgt dat voor tegendruk op het grondwater (kwelwater) dat diep in de grond zit. Hierdoor zal het grondwaterpeil in het aangrenzende natuurgebied aan de oostzijde van de A7 in droge periodes minder ver uitzakken. Dit is positief voor de bijzondere vegetatie, blauwgraslanden, in het Natura2000 gebied.  Het streven is om een waterpeil te verhogen naar -0,50 m NAP.  In 2020 is het waterpeil in de zandwinplas al met twintig centimeter verhoogd. De huidige kade rond de zandwinplas maakt een verdere peilverhoging niet mogelijk. Daarvoor zullen de kades eerst hoger moeten worden. Om dit te bereiken moet water worden aangevoerd naar de zandwinplas. Vooruitlopend hierop is in 2022 een nieuwe meet- en regelstuw aangelegd. Met de regelstuw kan het huidige peil beter worden ingesteld maar ook het toekomstige peil als de kade op hoogte is. Met de meetstuw wordt berekend hoeveel water er uit de plas stroomt.

Er wordt nog onderzoek gedaan hoe er water aangevoerd kan worden naar de plas, waar vandaan en via welke route. Ook wordt onderzocht welke invloed het aan te voeren water op de kwaliteit van het water in de zandwinplas en het grondwater zal hebben.

Een stuwdammetje in een sloot met daar grasvelden om heen.
Meetstuw bij de zandwinplas
Water met aan de rand een plateau waar men op kan staan.
Regelstuw bij de zandwinplas

Polder De Dulf en Janssenstichting

Samen met Wetterskip Fryslân en de terrein beherende organisaties werken we aan een inrichtingsplan voor de polder De Dulf-Janssenstichting. In vroeger tijden werd de polder gevoed met water vanuit het Alddjip. We willen dit zo goed mogelijk herstellen, zodat de polder weer vanuit de beek van water wordt voorzien.Dit beekwater is goed voor de natuurontwikkeling in de polder. De polder wordt zo ingericht dat er in alle percelen voldoende water komt. De bovengrond zal hierdoor minder uitdrogen wat ervoor zorgt dat de bodem minder snel inklinkt en de natuur in de polder zich kan herstellen en verder ontwikkelen. Ook wordt de polder geschikt gemaakt voor waterberging bij calamiteiten in zeer natte periodes. 

De Dulf vanaf het zandpad
Een zandpad tussen groene bermen met witte bloemetjes en rechts water
Het zandpad langs de Nije Feart

In 2021 organiseerden we een aantal inloopbijeenkomsten waarin we in gesprek gingen met grondeigenaren, pachters, bewoners en organisaties. Deze zijn in het ‘verslag van inloopbijeenkomsten 28 juni en 5 juni 2021’ vastgelegd. Waar mogelijk zijn deze suggesties in het inrichtingsplan verwerkt.

De provincie Fryslân vindt het contact met de mienskip belangrijk, daarom bespreken we het conceptplan voor de inrichting graag opnieuw met u. In juli 2024 kunt u het concept inrichtingsplan bekijken en uw reactie achterlaten (meer informatie vindt u bovenaan deze pagina). De planning is dat het inrichtingsplan in het najaar van 2024 definitief wordt vastgesteld.

Meer informatie over de toekomstige inrichting van polder de Dulf en de Janssenstichting vindt u in onderstaande documenten.

Sloot met riet en pompeblêden.
Sloot in De Dulf-Janssenstichting

Samenwerking

De provincie Fryslân werkt met verschillende partijen samen aan de inrichting van het gebied. Dit zijn o.a. Wetterskip Fryslân, de Cornelia Stichting, Vitens, gemeente Opsterland, LTO en Staatsbosbeheer.

Contact

Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling De Dulf-Mersken of over de bijlagen? Dan kunt u het Klantcontactcentrum telefonisch bereiken op telefoonnummer 058 - 292 59 25, of een mail sturen naar provincie@fryslan.frl.

Laatste update: 9 juli 2024