Het project 

In de Dongeradielen daalt de bodem door gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Die daling heeft nadelige effecten op de waterhuishouding en de landbouw in het gebied. Bij de gebiedsontwikkeling Dongeradielen zoeken we samen met de streek naar oplossingen voor deze schade. Dit is de kernopgave van het project. De NAM draagt de kosten hiervan.

Daarnaast onderzoeken we of er in het gebied andere opgaven, kansen of wensen zijn die we kunnen meenemen. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, landschap of klimaat. Daarbij is het van belang dat deze in samenhang gerealiseerd kunnen worden met de kernopgave. Als er voldoende draagvlak en  financiering voor is, kunnen we deze extra opgaven, kansen of wensen opnemen in het plan.

De gebiedscommissie gaat een gebiedsplan maken. In dit plan worden de opgaven, kansen en wensen vertaald naar concrete maatregelen. Bijvoorbeeld maatregelen om het verlies aan waterberging door bodemdaling te compenseren.

De gebiedscommissie maakt het gebiedsplan samen met de streek. Tijdens openbare informatiebijeenkomsten presenteert de gebiedscommissie haar voorstellen. Met de reacties gaat ze aan de slag en vertelt op een volgende bijeenkomst wat ze ermee heeft gedaan. Zo heeft iedereen de gelegenheid om mee te denken en is duidelijk welke afwegingen de gebiedscommissie heeft gemaakt.

De gebiedscommissie Dongeradielen werkt niet aan plannen om schade aan gebouwen te vergoeden. Hiervoor kunt u terecht bij de Commissie Mijnbouwschade.

Het plangebied 

Op het kaartje hieronder is de prognose weergegeven van de totale bodemdaling in 2050 (blauwe lijnen). Door deze bodemdaling ontstaat schade aan het watersysteem Dongeradielen. De grenzen van dit watersysteem vormen daarom de grenzen van het projectgebied (zwarte lijn) waarin we aan de slag gaan. 

Vraag en antwoord 

Organisatie 

De provincie Fryslân is de opdrachtgever van de gebiedsontwikkeling Dongeradielen. Hiervoor heeft zij een Gebiedscommissie aangesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de streek, de betrokken overheden en de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân (agendalid). 

De Gebiedscommissie krijgt ondersteuning vanuit de ambtelijke projectorganisatie die keuzes voorbereidt, onderzoek doet en plannen uitwerkt. 

De gebiedscommissie Dongeradielen bestaat uit de volgende personen:

  • Marga Waanders (onafhankelijk voorzitter)
  • Douwe Anema (namens Nederlandse Akkerbouw Vakbond)
  • Jelle Arjaans (namens natuur- en landschapsorganisaties)
  • Pieter Braaksma (namens gemeente Noardeast-Fryslân)
  • Jelle van der Galiën (namens LTO Noord)
  • Gerben de Boer (namens Wetterskip Fryslân)
  • Pyt Sipma (namens Agrarisch Collectief Waadrâne)
  • Harm Wiegersma (namens Nederlandse Melkveehouders Vakbond)
  • Klaas Arie Beks (agendalid, namens Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân)
  • Jouke Eppenga (secretaris)
De voltallige gebiedscommissie op de foto in de Statenzaal van het provinciehuis

Planning 

In de Verkenningsfase heeft een brede oriëntatie plaatsgevonden op de opgave. Deze is in juli 2022 afgerond. Het resultaat daarvan kunt u vinden onder het kopje Documenten. Het project bevindt zich nu in de Planfase.

In 2024 wordt gewerkt aan een concept-ontwerpgebiedsplan. Hierin komen in concept de maatregelen om de schade aan het watersysteem te herstellen of te compenseren. Plus eventueel andere maatregelen waar geld en voldoende draagvlak voor is.  

In 2025 wordt het concept-ontwerpgebiedsplan uitgewerkt naar een definitief gebiedsplan. Ook hier wordt de streek bij betrokken. Over het ontwerp-gebiedsplan kunnen zienswijzen ingediend worden. Gedeputeerde Staten van de Provincie stelt het gebiedsplan vast (2025). 

In 2026 start de uitvoeringsfase. De maatregelen in het gebiedsplan worden technisch uitgewerkt en procedures worden doorlopen, zoals vergunningen en eventueel kavelruil. De maatregelen worden (gefaseerd) uitgevoerd.

Hier staan drie blauwe pijlen op met elk een jaartal: 2024, 2025 3n 2026. Achter 2024 staat Concept-ontwerp gebiedsplan. Achter 2025 Definitief gebiedsplan en achter 2026 Start uitvoeringsfase.

Contactinformatie 

Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling Dongeradielen? Dan kunt u de provincie Fryslân telefonisch bereiken op telefoonnummer 058 - 292 59 25, of een mail sturen naar provincie@fryslan.frl

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich via onderstaande button aanmelden voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief