Bent u het niet eens met een besluit van de provincie? Of heeft een andere organisatie namens de provincie een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen dat besluit.

Omschrijving

Wij kunnen een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Ook kan een andere organisatie namens de provincie een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan alleen als u een direct belang heeft bij het besluit (belanghebbende). U bent een belanghebbende als het besluit u direct raakt. Ook organisaties kunnen een collectief of een algemeen belang hebben bij een besluit.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Soms kunt u meteen een beroep indienen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. Een beroep indienen doet u bij de rechtbank. In onze brief met ons besluit staat of u meteen beroep kunt indienen.

Voorwaarden

U tekent bezwaar aan als beide voorwaarden van toepassing zijn:

  • Wij hebben een besluit genomen.
  • U heeft een direct belang bij het besluit.

Aanpak

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • een omschrijving van ons besluit
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit
  • uw handtekening

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Als er een adviescommissie is ingesteld, is deze termijn 12 weken. De provincie Fryslân kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als er meer informatie van u nodig is.

Contact opnemen

U dient het bezwaarschrift in bij de provincie Fryslân. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.