Samenvatting

Bent u het oneens met een besluit van de provincie Fryslân? Dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. U dient uw bezwaarschrift in bij de provincie Fryslân.

Omschrijving

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de provincie Fryslân, dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als u rechtstreeks door het besluit geraakt wordt. Organisaties kunnen collectief of algemeen belang hebben bij een besluit. Lees meer over belanghebbenden op Rechtspraak.nl(eksterne keppeling).

Het komt vaak voor dat u uw bezwaar mondeling kunt toelichten. De provincie Fryslân organiseert hiervoor een hoorzitting. Soms slaat de provincie de bezwaarschriftprocedure over. U kunt de provincie Fryslân dan via het bezwaarschrift verzoeken om hiermee in te stemmen. Dit beroep doet u rechtstreeks bij de rechter.

Voorwaarden

U tekent bezwaar aan als deze beide voorwaarden van toepassing zijn:

  • De provincie Fryslân heeft een besluit genomen;
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.

Aanpak

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

  • uw naam, adres en handtekening;
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van het bezwaar.

Contact

U dient het bezwaarschrift in bij de provincie Fryslân. Dit doet u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Termijn

De provincie Fryslân neemt binnen 6 weken een beslissing over uw bezwaarschrift. Als er een adviescommissie is ingesteld, is deze termijn 12 weken. De provincie Fryslân kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als er meer informatie van u nodig is.

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht(eksterne keppeling)