Bezwaren en klachten

Bezwaar

De provincie Fryslân neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een (schriftelijk) besluit van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of de Commissaris van de Koning.

Bijvoorbeeld als:

 • u het niet eens bent met het besluit op de aanvraag voor een vergunning of ontheffing;
 • u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag voor een subsidie;
 • u subsidie moet terugbetalen;
 • u een dwingende maatregel (bestuursdwang) wordt opgelegd;
 • u het niet eens bent met een besluit op een handhavingsverzoek.

Om bezwaar te kunnen maken moet u belanghebbende zijn. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

 • uw naam en adres (en eventueel telefoonnummer);
 • uw handtekening;
 • dagtekening;
 • omschrijving, datum en kenmerk/nummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt ook een kopie meesturen);
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit (de motivering).

Hoe en waar kunt u het bezwaar indienen?

Uw bezwaarschrift kunt u indienen:

 • per ondertekende brief aan Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden;
 • door uw brief te scannen en te sturen aan provincie@fryslan.frl (denk aan uw handtekening!);

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Hoeveel tijd heeft u om bezwaar te maken?

U moet binnen zes weken bezwaar maken. De termijn begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Dat gebeurt meestal door toezending van het besluit of door de publicatie van het besluit in een dagblad of een huis-aan-huisblad. Als het bezwaarschrift te laat is, wordt het in de meeste gevallen niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat niet inhoudelijk op de bezwaren wordt ingegaan.

Lukt het niet om binnen zes weken uw motivering naar ons te sturen? Dan kunt u eerst een bezwaarschrift sturen zonder motivering. Dit is een zogenaamd Pro forma bezwaarschrift. U krijgt dan meestal vier weken extra tijd voor uw motivering.

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het secretariaat van de Commissie bezwaar- en beroepschriften en klachten:

Provincie Fryslân
Secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften en klachten
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058 – 292 51 57
E-mail: bezwaar@fryslan.frl

Hoe werkt de bezwaarprocedure?

Wij proberen eerst samen met u een oplossing te vinden. In de meeste gevallen zal een medewerker van de afdeling die het besluit heeft opgesteld of een medewerker van het secretariaat van de Commissie (telefonisch) contact met u opnemen om te bespreken wat de beste aanpak van het bezwaarschrift is.

Lukt het niet om binnen enkele weken naar uw tevredenheid tot een oplossing te komen? Dan gaat het bezwaarschrift naar de onafhankelijke externe Commissie voor bezwaar-, beroepschriften en klachten. In vrijwel alle gevallen wordt u door deze Commissie gehoord. De Commissie hoort tegelijkertijd ook eventuele andere belanghebbenden en de ambtena(a)r(en) die zijn betrokken bij de opstelling van het besluit. Voor de hoorzitting in het provinciehuis ontvangt u een uitnodiging. U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Na de hoorzitting geeft de Commissie een advies aan de provincie over het te nemen besluit op het bezwaar. Meer informatie over de Commissie en de hoorzitting vindt u hieronder.

Afhandeling van uw bezwaarschrift

De provincie moet uw bezwaarschrift binnen 18 weken afhandelen. In sommige gevallen kan die termijn worden verlengd.

Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, kunt u in beroep gaan bij een gerechtelijke instantie. In het besluit staat vermeld bij welke rechter u beroep in kunt stellen en hoeveel tijd u hier voor heeft.

Spoedeisend belang

Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit, waartegen bezwaar is gemaakt, niet in werking treedt. Als u een spoedeisend belang heeft om de werking van het besluit tegen te houden, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij een gerechtelijke instantie. Meestal is dat de bestuursrechter of de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

 • rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD in Groningen;
 • Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Meer informatie over de procedure vindt u hier: Voorlopige voorziening.

Let op:

 • u kunt alleen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, wanneer u ook een bezwaarschrift heeft ingediend;
 • aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn wel kosten (griffierecht) verbonden.

De Commissie en de hoorzitting

De Commissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten is een door de provincie ingestelde onafhankelijke Commissie. De voorzitter en de leden werken niet bij of onder verantwoordelijkheid van de provincie.

De Commissie adviseert Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de Commissaris van de Koning (dit is afhankelijk van waar het bezwaar of de klacht over gaat) over de behandeling van het bezwaar of de klacht en over het te nemen besluit.

De Commissie is als volgt samengesteld:

 • de heer mr. J. Nijenhuis (voorzitter);
 • de heer mr. F.P. Dillingh (plv. voorzitter);
 • de heer mr. G.P. Wempe (plv. voorzitter);
 • de heer mr. P. Eringa;
 • de heer mr. M.M. Nicolai;
 • mevrouw mr. dr. A. Outhuijse;
 • de heer F.A. Tuininga;
 • mevrouw mr. A. de Boer-van der Schaaf;
 • de heer mr. D.M. de Calonne;
 • mevrouw mr. M.E. van der Helm;
 • de heer mr. P. Stehouwer.

Hoorzitting

In de meeste gevallen wordt een hoorzitting gehouden voor de behandeling van het bezwaar of de klacht. U bent echter niet verplicht om te komen. U mag altijd een getuige, een deskundige of een adviseur meenemen naar de zitting. U kunt zich ook laten bijstaan door een advocaat.

De Commissie heeft van te voren alle stukken in het bezwaar- of klachtdossier gelezen. Daarom hoeft u tijdens de hoorzitting uw standpunten niet meer te herhalen. Tijdens de zitting zal de Commissie vaak vragen stellen over de feiten en de geschilpunten.

Wie is er aanwezig?

Tijdens de zitting zijn aanwezig:

 • de voorzitter
 • twee leden van de Commissie
 • een ambtelijk secretaris
 • de bij het bezwaar- of klachtdossier betrokken ambtenaren van de provincie.

Daarnaast kunnen er ook geïnteresseerden of journalisten aanwezig zijn. De hoorzitting is openbaar, tenzij er een goede reden is om de hoorzitting achter gesloten deuren te houden.

De regels waaraan de Commissie zich moet houden zijn te vinden in de Algemene wet bestuursrecht en de Procedureverordening bezwaar, beroep en klachten provincie Fryslân 2020.

Advies en besluit

De Commissie brengt het advies uit aan Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de Commissaris van de Koning. Daarvan krijgen ook de indiener(s) van het bezwaar of de klacht en de eventuele derde belanghebbenden een afschrift.
Aan de hand daarvan nemen Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de Commissaris van de Koning een besluit op bezwaar of een besluit op de klacht.
Wanneer het advies van de Commissie niet wordt gevolgd, wordt in het besluit gemotiveerd waarom dat zo is.

Klachten

De provincie Fryslân probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.

Uw klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

 • de wijze waarop een ambtenaar of een bestuurder zich in een bepaalde kwestie heeft gedragen;
 • het niet nakomen van toezeggingen;
 • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of het helemaal niet verstrekken van informatie;
 • het niet serieus nemen van uw verzoek of uw vraag.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen wanneer:

 • de klacht al eerder is behandeld volgens de provinciale klachtenregeling;
 • de gedraging waarover het gaat langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden;
 • het gaat over een gedraging waartegen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.

Wat moet er in de klacht staan?

 • uw naam en adres (en eventueel telefoonnummer);
 • uw handtekening;
 • dagtekening;
 • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt.

Hoe en waar kunt u de klacht indienen?

Uw klacht kunt u indienen:

 • per brief aan Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden;
 • door uw brief te scannen en te sturen aan provincie@fryslan.frl (denk aan uw handtekening!);

Aan de behandeling van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Waar kunt u terecht met vragen?

Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij het secretariaat van de Commissie bezwaar- en beroepschriften en klachten:

Provincie Fryslân
Secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften en klachten
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058 - 292 51 57
E-mail provincie@fryslan.frl
Faxnummer 058 – 292 51 25

Hoe werkt de klachtprocedure?

Wij proberen eerst samen met u een oplossing te vinden. Lukt dit niet binnen drie weken naar uw tevredenheid? Dan gaat uw klacht naar de onafhankelijke externe Commissie voor bezwaar-, beroepschriften en klachten.
Wanneer u daar prijs op stelt, wordt u door deze Commissie gehoord. De Commissie hoort tegelijkertijd ook de bij de klacht betrokken ambtena(a)r(en) of bestuurder(s).
Voor de hoorzitting in het provinciehuis ontvangt u een uitnodiging. Na de hoorzitting geeft de Commissie een advies aan de provincie over het te nemen besluit op de klacht.
Meer informatie over de Commissie en de hoorzitting vindt u hierboven.

Afhandeling van uw klacht

De provincie moet uw klacht binnen 14 weken afhandelen. In sommige gevallen kan die termijn worden verlengd.

Als u niet tevreden bent met het besluit van de provincie kunt u zich richten tot de Nationale Ombudsman. Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl.

De Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Sinds 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen zo snel mogelijk beslissen over uw aanvragen en bezwaarschriften. 

U vindt hier meer informatie over de Wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen.