1. Maatregelpakketten ingediend bij rijk

De provincie Fryslân hoopt nog dit jaar nieuwe stappen te kunnen zetten op het gebied van onder andere stikstof en natuur. Hiervoor zijn vier vernieuwde Maatregelpakketten ingediend bij het Rijk. Met de pakketten wordt aanspraak gemaakt op de ruim 150 miljoen euro die Fryslân in het vooruitzicht is gesteld. Een van de voorstellen is het stimuleren van investeringen om de stikstofuitstoot van individuele boerenbedrijven te verminderen. Andere voorstellen gaan over bijvoorbeeld het uitvoeren van de Friese Bomen- en Bossenstrategie en het verder werken aan het Friese Veenweideprogramma. De ingediende voorstellen sluiten aan bij bestaand provinciaal beleid.

2. Voorstel voor het toevoegen van kleinschalige maatregelen in het programma Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen

Gedeputeerde Staten heeft besloten om in te stemmen met een investeringsvoorstel voor vijf verkeersveiligheidsknelpunten. Het betreft een totaalbedrag van €300.000,- voor de volgende projecten: 

  • N359 afslag Koudum
  • N359 afslag Hindeloopen 
  • N361 Trynwâlden: bebouwde kommen
  • N369 Rottevalle, N355 Zwartkruis en Quatrebras: bermmaatregelen 
  • N393 Oosterbierum en Sexbierum: bebouwde kommen

Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2023, is de mogelijkheid opgenomen om kleinschalige knelpunten bij provinciale wegen op te voeren.