1. Subsidieregeling afbouwen gebruik gewasbeschermingsmiddelen 

Vanaf 4 april kunnen boeren en loonwerkers subsidie aanvragen om te experimenteren met het afbouwen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De subsidieregeling is tot stand gekomen in samenwerking met partijen uit de sector zelf. De regeling is onderdeel van de uitvoering van het Initiatiefvoorstel van Provinciale Staten ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving’. De subsidieregeling richt zich op experimenten die in 2024 uitgevoerd kunnen worden. De provincie Fryslân stelt daarvoor in totaal €60.000,- beschikbaar.

2. Prognose bevolking en huishoudens Fryslân 2023-2050

De prognose biedt inzicht in de bevolkingsgroei en huishoudens. Deze prognose ligt hoger dan de vorige editie (2022, vastgesteld in juni 2023) als gevolg van hogere migratieverwachtingen en nieuw landelijk beleid ten aanzien van de intramurale tehuisbevolking (verpleegzorg). De prognoses worden gebruikt voor beleidsvoorbereiding en uitvoering. Omwille van een betere planning is het streven vanaf heden om de nieuwste prognose steeds in het eerste kwartaal vast te laten stellen

3. Noardlike Fryske Wâlden kan werken aan ‘gebiedsofferte’

Het agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden kan werken aan een Gebiedsofferte, met als doel om te komen tot meerjarige afspraken met de overheid voor het behalen van maatschappelijke doelstellingen. Het collectief krijgt hiervoor ruim €140.000.-. In de Gebiedsofferte moeten onder meer de mogelijkheden (vraag en aanbod) in deze regio worden uitgewerkt. Het gaat om een proefproject ‘van onderop’, in samenwerking met de provincie Groningen en twee agrarische collectieven in die provincie. Het moet tot een werkwijze leiden die ook in andere gebieden kan worden toegepast.

4. Vaststellen twee subsidieregelingen MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 2024 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de twaalf provincies zijn voornemens om ook in 2024 de MIT-regeling weer open te stellen voor innovatieve ondernemers. Dit in afstemming met de Topsectoren en MKB-Nederland. De MIT 2024 wordt samen met de provincies Groningen en Drenthe voor het Noordelijk Landsdeel door het SNN uitgevoerd. Het gaat om de subsidieregeling MIT Haalbaarheid 2024 en MIT R&D Samenwerking 2024.