1. Meer natuur bij Alde Feanen

In de polder Siderius bij Earnewâld wordt 36 hectare natuur gerealiseerd in 2024. Het realiseren van extra natuur staat in de 4e uitvoeringsmodule Alde Feanen, waar Gedeputeerde Staten vandaag mee hebben ingestemd. In de uitvoeringsmodule worden maatregelen tegen verdroging voorgesteld die ook meer en betere ontwikkeling van natuur mogelijk maken. Het betreft het gebied vlak voor de ingang naar Earnewâld, aan de linkerzijde van de Feantersdyk, tussen de Alle om ‘e Slachte en de Koaidyk. De 4e uitvoeringsmodule is opgesteld door de gebiedscommissie Alde Feanen, in opdracht van de provincie Fryslân.

2. Subsidie herstel en inrichting landelijk gebied

Dorpsbelangen, grondeigenaren en andere organisaties kunnen subsidie krijgen voor aanleg of herstel van groenvoorzieningen of andere landschapselementen. Het kan gaan om boomsingels en lanen, het herstel van (voormalige) boerenerven maar ook de aanleg van historische wandelpaden. De maatregelen moeten hoofdzakelijk op niet-landbouwgrond plaatsvinden. Subsidiabele kosten kunnen volledig worden vergoed. De regeling is open van 30 april tot en met 31 juli. Er geldt een minimaal subsidiebedrag van €100.000,-. In totaal is €1,7 miljoen beschikbaar, waarvan ruim €700.000,- afkomstig is van de Europese Unie en bijna €1 miljoen van de provincie. 

3. Verkorte Natuurdoelanalyses voor De Groote Wielen en Sneekermeergebied

Ten behoeve van het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG) heeft het Rijk gevraagd om natuurdoelanalyses (NDA’s) op te stellen voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Voor de gebieden Sneekermeergebied en Groote Wielen zijn deze verkorte NDA's gemaakt.  ‘Verkort’ omdat de gebieden stikstofgevoelig zijn, maar niet overbelast. Gedeputeerde Staten heeft vandaag besloten om de ‘verkorte NDA’ aan te bieden aan de Ecologische Autoriteit.