1. Aanpassing omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp van de aanpassing van de provinciale Omgevingsverordening vastgesteld. Dit ontwerp ligt van 2 april tot en met 13 mei 2024 ter inzage. Inwoners, organisaties en overheden kunnen die periode reageren op de gewijzigde verordening.

2. Openstelling subsidieregeling biotoopverbetering weidevogelgraslanden

Gedeputeerde Staten heeft de subsidieregeling biotoopverbetering weidevogelgraslanden vastgesteld. Daarmee kunnen agrarische collectieven om subsidie vragen voor investeringen in de weidevogelgebieden. Biotoopverbetering betekent dat er geïnvesteerd wordt in het landschap, om het landschap beter in te richten voor de weidevogels. Bijvoorbeeld om delen van het land te vernatten of om flauwe oevers te creëren waardoor jonge kuikens beter in het water kunnen komen. Aanvragen voor de subsidie kunnen van 17 april tot en met 14 juni worden ingediend.

3. Fryslân Ferbynt Dei

Op 22 juni 2024 vindt de eerste Fryslân Ferbynt dei plaats. Initiatiefnemers kunnen vanaf 16 april €500,- subsidie aanvragen voor hun activiteiten en evenementen die plaatsvinden op 22 juni. Op deze dag zullen in heel Fryslân activiteiten zijn voor en met (potentiële) vrijwilligers van stichtingen en verenigingen.

4. Startnotitie Beleidsbrief Europa/Duitslandagenda

In het najaar wordt het de Beleidsbrief Europa/Duitslandagenda aan Provinciale Staten voorgelegd. Ter voorbereiding daarop legt GS een Startnotitie voor aan de Staten. Hierin wordt aangegeven welke onderwerpen in de Beleidsbrief aan de orde zouden moeten komen en welk proces het college volgt in de voorbereiding van het nieuwe beleid. In de Startnotitie worden vijf vragen geformuleerd die PS kunnen beantwoorden om daarmee input en sturing te geven aan de Beleidsbrief Europa/Duitslandagenda. Naar verwachting wordt de Startnotitie in mei behandeld in Provinciale Staten.

5. Iepenstelling subsydzjeregeling Frysk foar no en letter 

Foar de fiifde kear wurdt de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter iepensteld. Skoallen yn it primêr en foarset ûnderwiis yn Fryslân kinne subsydzje oanfreegje foar it Frysk yn harren ûnderwiisprogramma, bygelyks foar de oanskaf fan lesmateriaal of it oanstellen fan ekstra learkrêften. Meïnoar is der dit jier €600.000,- beskikber. Ferline jier is der oan 63 oanfregers subsydzje ferliend.