1. Kadernota 2025

Jaarlijks wordt een Kadernota opgesteld, met daarin het financieel meerjarenperspectief en voorstellen voor nieuw beleid dan wel heroverwegingen. Gezien de stand van de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) in relatie tot onze weerstandsratio beperkt deze Kadernota zich tot twee voorstellen waarbij de dekking daarvoor eveneens is aangegeven. In de Kadernota is tevens een overzicht opgenomen van de themabudgetten uit het Bestuursakkoord en de stand van zaken daarvan.

2. Openstelling GLB-subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie

Samenwerkingsverbanden met innovatieve ideeën voor de agrarische sector kunnen de komende periode subsidie aanvragen. De provincie stelt een regeling open van in totaal €2 miljoen. Het kan gaan over bijvoorbeeld duurzame verdienmodellen, concurrentievermogen of een efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen. Subsidie is beschikbaar voor samenwerkingsverbanden waarbij tenminste één landbouwer is betrokken. Van de €2 miljoen is €1,14 miljoen provinciaal geld, het resterende bedrag komt van de EU. De regeling is open van 1 mei tot en met 15 augustus.