Wilt u werkzaamheden verrichten in of bij een weg? Als die weg in beheer is bij provincie Fryslân, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omschrijving

Wilt u bijvoorbeeld een uitrit, kabels en leidingen, duikers, goten, peilbuizen of afrasteringen aanleggen of wijzigen, of dempen of anderszins wijzigen van sloten, dan heeft  u voor deze activiteit een omgevingsvergunning van de provincie nodig. Dit geldt ook voor het bouwen van bijvoorbeeld tunnels, bruggen of zendmasten, het plaatsen van borden, spandoeken, vlaggenmasten, of het oprichten of aanbrengen van een kunstuiting. Maar ook voor het standplaats innemen of voor activiteiten rond een  evenement, is een omgevingsvergunning nodig.

Zie voor nadere informatie op deze site bij de specifieke onderwerpen:  

 • Toestemming vragen voor een strokenbord;
 • Bouwen of werken aan openbare weg;
 • Evenementen op of langs provinciale weg;
 • Kabels en leidingen aanleggen en beheren in of bij provinciale (vaar)weg;
 • Standplaats innemen of realiseren van een weggebonden voorziening;
 • Uitrit op provinciale weg.

Wilt u langs de provinciale weg goederen opslaan?

Voor de opslag van goederen binnen de beperkingengebieden van de provinciale wegen wordt geen vergunning verleend. Als u voldoet aan de in de Omgevingsverordening in artikel 7.14 gestelde regels, kan deze activiteit via een meldplicht worden geregeld.

Zie voor nadere informatie op deze site bij:

 • Opslag vaste en niet vaste stoffen en voorwerpen langs de provinciale weg

Wegenverkeerswetgeving:

Op provinciale wegen zijn verder regels van toepassing die zien op het gebruik van de weg. Die regels zijn neergelegd in de Wegenverkeerswetgeving. Denk hierbij aan het stremmen van een weg of het gebruiken van de weg voor wedstrijden met voertuigen of het rijden met voertuigen die afwijken van wettelijk toegestane afmetingen.

Zie voor nadere informatie op deze site bij:

 • Ontheffing voor bijzonder transport over een provinciale weg aanvragen
 • Wedstrijden op de weg
 • Ontheffing van verkeersregels op een provinciale weg aanvragen

Gedenkteken / bermmonument:

Gedenktekens zijn niet onder de vergunningplicht gebracht. Voor het plaatsen van een gedenkteken kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via 058 - 292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.

Nieuwe wegaansluiting:

Het aanleggen van een nieuwe wegaansluiting op een provinciale weg door bijvoorbeeld een gemeente, is niet onder de vergunningverlening gebracht. Hiervoor zullen bij instemming overeenkomsten worden gesloten. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via 058 - 292 59 25 of via provincie@fryslan.frl.

Voorwaarden

De provincie toets uw aanvraag met de instandhouding, bruikbaarheid en bescherming van de provinciale wegen, om deze te behoeden tegen nadelige gevolgen van activiteiten op of rond deze wegen, zodat de functie van provinciale wegen voor de bereikbaarheid van de stedelijke gebieden en kernen wordt behouden en de verkeersveiligheid gewaarborgd.  

Daarnaast wordt -indien van toepassing- ook meegewogen:

 1. het beschermen van landschappelijke kernkwaliteiten en aardkundige waarden;
 2. het beschermen van ecologische waarden en natuur;
 3. het beschermen van cultuurhistorische kernkwaliteiten en archeologische waarden.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket(externe link)
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u voor meerdere activiteiten een vergunning nodig?

U kunt er dan voor kiezen om voor meerdere vergunningplichtige activiteiten één aanvraag in te dienen. Vaak is de gemeente dan het bevoegd gezag voor de aanvraag. Dat doet zich bv. voor bij een combinatie van een bouwactiviteit en een activiteit op of langs een provinciale weg. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een zendmast of kunstuiting. Het indienen van de aanvraag kan via het DSO (link 1).  De aanvraag komt dan automatisch bij het juiste bevoegd gezag binnen. Als dat de gemeente is, vraagt de gemeente aan de provincie advies en instemming voor de activiteit bij de provinciale weg. Initiatiefnemers kunnen dit niet zelf doen bij de provincie.

Meer informatie

In de Omgevingsverordening Fryslân https://www.fryslan.frl/omgevingsverordening vindt u meer informatie over de diverse onderwerpen in hoofdstuk 7:

 • Artikel 7.9 Activiteiten binnen het beperkingengebied provinciale wegen, bijvoorbeeld:
  • duikers, goten, peilbuizen, afrasteringen;
  • bouwwerken zoals bruggen, tunnels, gemalen, zendmasten;
  • veranderen bermsloten
  • borden, spandoeken, vlaggenmasten, of andere aanduidingen
  • kunstuitingen
 • Artikel 7.10 Activiteiten voor kabels en leidingen
 • Artikel 7.11 Activiteiten voor Uitritten
 • Artikel 7.12 Activiteiten voor standplaatsen en weggebonden voorzieningen
 • Artikel 7.13 Activiteiten voor evenementen (aanbrengen borden of plaatsen objecten)

Bezwaar en beroep

Afhankelijk van de omvang van uw aanvraag wordt uw omgevingsvergunning afgegeven door de provincie of door de gemeente. U kunt binnen 6 weken na ontvangst van het besluit op uw aanvraag bezwaar aanteken bij het bevoegd gezag van wie u de vergunning heeft ontvangen.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over het doen van een aanvraag, dan kunt u ook mailen naar provincie@fryslan.frl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook bellen met ons Klantcontactcentrum via 058 -292 59 25.

Contact opnemen met de provincie

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de provincie uw persoonsgegevens nodig. De provincie behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de provincie met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De provincie vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De provincie vraagt niet om andere gegevens.
 • De provincie gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De provincie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De provincie zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de provincie u:
  • welke gegevens de provincie over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de provincie vragen om ze te corrigeren.

Lees ook de privacyverklaring van het Omgevingsloket.